Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2018

Ευχές από ΝΟ.Δ.Ε. Κεντρικού Τομέα Θεσσαλονίκης

Η Προσκύνηση των Μάγων, Άγιος Νικόλαος Ορφανός , Θεσσαλονίκη , 1310 – 1320
Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γεννηθέντος ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας ἐν ἡμέραις Ἡρῴδου τοῦ βασιλέως, ἰδοὺ μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς Ἱεροσόλυμα λέγοντες· ποῦ ἐστιν ὁ τεχθεὶς βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ καὶ ἤλθομεν προσκυνῆσαι αὐτῷ. (Ματθ. Β’ 1-2) …καὶ ἐλθόντες εἰς τὴν οἰκίαν εἶδον τὸ παιδίον μετὰ Μαρίας τῆς μητρὸς αὐτοῦ, καὶ πεσόντες προσεκύνησαν αὐτῷ,καὶ ἀνοίξαντες τοὺς θησαυροὺς αὐτῶν προσήνεγκαν αὐτῷ δῶρα,χρυσὸν&λίβανον&σμύρναν·(Ματθ.Β’ 9-11)

Καλά Χριστούγεννα
&
Ευλογημένος ο Καινούριος Χρόνος 2019
με υγεία και προκοπή

Ο Πρόεδρος 
της Νο.Δ.Ε. Κεντρικού Τομέα
Αναστάσιος Εμμανουηλίδης
Δικηγόρος