Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2009

Κανονισμός Εργασιών του Έκτακτου Συνεδρίου

ΑΡΘΡΟ 1

Συγκρότηση του Συνεδρίου

Το Συνέδριο συγκροτείται από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Καταστατικού μέλη και ο Κανονισμός των εργασιών του εγκρίνεται, κατά το άρθρο 11 του Καταστατικού, από την Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 2

Απαρτία του Συνεδρίου

Το Συνέδριο βρίσκεται σε απαρτία αν παρίσταται το ήμισυ, τουλάχιστον, των μελών του.

ΑΡΘΡΟ 3

Λήψη Αποφάσεων

Οι αποφάσεις του Συνεδρίου λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων.

ΑΡΘΡΟ 4

Ψηφοφορία

1. Η ψηφοφορία είναι μυστική ή φανερή.

2. Μυστική είναι η ψηφοφορία μόνο στην περίπτωση που αφορά τυχόν εκλογή Προέδρου, όπως ειδικότερα προβλέπεται στον Κανονισμό Εκλογής Προέδρου του Συνεδρίου του 1997.

3. Σε κάθε άλλη περίπτωση η ψηφοφορία είναι φανερή.

4. Η μυστική ψηφοφορία γίνεται με ψηφοδέλτιο και διεξάγεται υπό την εποπτεία της Εφορευτικής Επιτροπής.

5. Η Εφορευτική Επιτροπή στην περίπτωση της παρ. 2 του παρόντος άρθρου αποτελείται από τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 5

Προεδρείο του Συνεδρίου

1. Στο Συνέδριο προεδρεύει ο Πρόεδρος και η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου με τρία μέλη που εναλλάσσονται.

2. Την έδρα του Προέδρου καταλαμβάνει το ένα από τα τρία μέλη και βοηθείται στο έργο του από τα άλλα δύο.

ΑΡΘΡΟ 6

Καθήκοντα Προέδρου

1. Ο Πρόεδρος ή ο κατέχων την έδρα του Προέδρου:

α. Διευθύνει τις εργασίες του Συνεδρίου.

β. Εισάγει προς συζήτηση τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης με τη σειρά τους.

γ. Προσδιορίζει τη διάρκεια της συζήτησης, στο πλαίσιο του θέματος που συζητείται.

δ. Δίδει και αφαιρεί το λόγο.

ε. Μεριμνά για τη διατήρηση της συζήτησης στο πλαίσιο του θέματος που συζητείται.

2. Έχει γενικά όλα τα δικαιώματα και τα καθήκοντα, που του παρέχουν τη δυνατότητα να διασφαλίσει ουσιαστική, ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των συζητήσεων στο Συνέδριο.

ΑΡΘΡΟ 7

Γραμματεία Συνεδρίου

Στο Συνέδριο του Κόμματος λειτουργεί Γραμματεία υπό τη Διεύθυνση και εποπτεία του Γενικού Διευθυντή του Κόμματος, επικουρούμενου από τον Γραμματέα της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου και υπάγεται στο Προεδρείο του Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 8

Δικαιώματα Συνέδρων

1. Κάθε Σύνεδρος εκφράζει ελεύθερα τη γνώμη του, έχει δικαίωμα ψήφου για το θέμα που θα τεθεί και λαμβάνει το λόγο, κατά την τάξη που ορίζεται κατά τα προβλεπόμενα από την επόμενη παράγραφο.

2. Κάθε Σύνεδρος, που επιθυμεί να λάβει το λόγο στο θέμα ημερήσιας διάταξης, το δηλώνει εγγράφως στη Γραμματεία του Συνεδρίου πριν από την έναρξη των εργασιών του.

Η δήλωση περιέχει:

α. Το όνομα του Συνέδρου.

β. Την ιδιότητα με την οποία είναι Σύνεδρος.

Η μη υποβολή της δήλωσης στερεί τον Σύνεδρο από τη δυνατότητα να λάβει το λόγο.

ΑΡΘΡΟ 9

Ολομέλεια

Οι εργασίες του Συνεδρίου διεξάγονται σε Ολομέλεια.

ΑΡΘΡΟ 10

Έναρξη Εργασιών του Συνεδρίου

1. Τα μέλη του Προεδρείου καταλαμβάνουν την έδρα τους και αμέσως ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου.

2. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής δίδει το λόγο στον Πρόεδρο του Κόμματος και, ακολούθως, στους υποψηφίους Προέδρους κατ’ αλφαβητική σειρά για την ανάπτυξη των θέσεών τους.

3. Μετά το πέρας των τοποθετήσεων των υποψηφίων Προέδρων ακολουθεί η έγκριση των τροποποιήσεων του Καταστατικού για την εκλογή του νέου Προέδρου από τα μέλη του Εκτάκτου Συνεδρίου του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 11

Διαδικασία Συζητήσεων

κατά την Ημερήσια Διάταξη

1. Όλες οι ομιλίες, εκτός από την ομιλία του Προέδρου του Κόμματος, των υποψηφίων για την Προεδρία και του Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, ο οποίος εισηγείται την αναθεώρηση του Καταστατικού, διαρκούν μέχρι πέντε λεπτά. Υπέρβαση του χρόνου αυτού επιτρέπεται μόνο με την έγκριση του προεδρεύοντος. Κανείς, εκτός του προεδρεύοντος, δεν μπορεί να διακόψει τον ομιλούντα ούτε να κάνει διαλογική συζήτηση. Κανείς δε μπορεί να δευτερολογήσει στο ίδιο θέμα πριν εξαντληθεί ο κατάλογος των εγγεγραμμένων ομιλητών. Ο περιορισμός δεν ισχύει για τον Γραμματέα του Κόμματος που εισηγείται την αναθεώρηση του Καταστατικού. Στην εξουσία του προεδρεύοντος ανήκει να επιτρέψει ή όχι δευτερολογία σε ομιλητή.

2. Για διαδικαστικά θέματα, που δεν αναφέρονται ρητώς στον παρόντα Κανονισμό, αποφασίζει ο Πρόεδρος του Συνεδρίου και το Προεδρείο.

ΑΡΘΡΟ 12

Τροποποίηση της Ημερήσιας Διάταξης του Συνεδρίου

Στην περίπτωση κατά την οποία δεν εγκριθούν οι καταστατικές αλλαγές από το Έκτακτο Συνέδριο, τότε ισχύει και εφαρμόζεται το ήδη ισχύον Καταστατικό του Κόμματος και ο Κανονισμός Εργασιών του 4ου Συνεδρίου για την εκλογή Προέδρου του Κόμματος. Η ψηφοφορία για την εκλογή νέου Προέδρου διενεργείται την επομένη ημέρα του Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 13

Τελική Διάταξη

Ο παρών Κανονισμός εγκρίθηκε από την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος στις 31/10/2009 και τίθεται σε εφαρμογή από την έγκρισή του.

Για την Οργανωτική Επιτροπή του Εκτάκτου Συνεδρίου μετά από ομόφωνη απόφασή της ο Πρόεδρός της, Δημήτρης Σιούφας.

Πρόσκληση πρός του Σύνεδρους του Εκτάκτου Συνεδρίου

Μετά τη σημερινή ομόφωνη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας για τις αναθεωρητέες από το Έκτακτο Συνέδριο της 7ης Νοεμβρίου, διατάξεις του Καταστατικού όσον αφορά στην εκλογή του νέου Προέδρου του Κόμματος, ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, κ. Δημήτριος Σιούφας απέστειλε την ακόλουθη πρόσκληση στους Συνέδρους:

«Αγαπητή κυρία Σύνεδρε, Αγαπητέ κύριε Σύνεδρε,

Καλείστε να λάβετε μέρος ως Σύνεδρος, σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 12 του Καταστατικού, στο Έκτακτο Συνέδριο του Κόμματος, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στους χώρους του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας στις 7 & 8 Νοεμβρίου 2009.

Το Έκτακτο Συνέδριο του Κόμματος πραγματοποιείται με σκοπό την αναθεώρηση των διατάξεων του Καταστατικού (άρθρα 3,4,5,14 και 15), που αφορούν τόσο τη σύνθεση του Εκλεκτορικού Σώματος, όσο και τη διαδικασία εκλογής του νέου Προέδρου.

Στη συνέχεια των αποφάσεων 215 & 216 του Προέδρου του Κόμματος κ. Κώστα Καραμανλή και μετά την ομόφωνη απόφαση των μελών της Κεντρικής Επιτροπής της 31 Οκτωβρίου 2009, την ομόφωνη εισήγηση της Κ. Ε. επί των αναθεωρητέων διατάξεων θα κάνει προς το Συνέδριο ο Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής, κ. Ελευθέριος Ζαγορίτης.

Όπως τόνισε ο Πρόεδρος του Κόμματος, κ. Κώστας Καραμανλής, η εκλογή από τη λαϊκή βάση του κόμματος αποτελεί, πολιτικά και οργανωτικά, εξαιρετικά θετική εξέλιξη. Ανοίγει στη Νέα Δημοκρατία, ακόμα πιο πλατιά, τους δρόμους της αμφίδρομης επικοινωνίας με την κοινωνία. Οδηγεί και διασφαλίζει όχι μόνον την καθολική αποδοχή του νέου Προέδρου, αλλά και την έμπρακτη υποστήριξή του από όλους και ισχυροποιεί τους δεσμούς μας με την κοινωνία.

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου καθώς και πληροφοριακό υλικό θα αναρτηθεί εγκαίρως στο διαδίκτυο και θα διανεμηθεί στους χώρους του Συνεδρίου πριν από την έναρξη των εργασιών, το Σάββατο 7 Νοεμβρίου και ώρα 11.00 π.μ.

(ώρα προσέλευσης Συνέδρων 09.00 π.μ.)»

Ομιλία Πρόεδρου της Ν.Δ. κ.Κώστα Καραμανλή στη σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής

Αγαπητοί συμμαχητές, η μεγάλη δημοκρατική Παράταξή μας, η Νέα Δημοκρατία, μας καλεί, και πάλι, όλες και όλους στο δρόμο της ευθύνης, της συνέπειας, της προοπτικής. Μας καλεί στο δρόμο του μέλλοντος. Στο δρόμο που υπηρετεί την Ελλάδα και τους Έλληνες. Μετά το οδυνηρό αποτέλεσμα της 4ης Οκτωβρίου, πρωτίστως, για εμένα, βρισκόμαστε, σήμερα, σε ένα κομβικό σημείο της ιστορικής μας διαδρομής. Βρισκόμαστε σε ένα καθοριστικό σημείο της πορείας μας προς το Έκτακτο Συνέδριο της 7ης Νοεμβρίου και της εκλογής για την ανάδειξη του νέου Προέδρου του Κόμματος.

Στη σημερινή συνεδρίαση, την τελευταία, στην οποία προεδρεύω, καλούμαστε να πάρουμε μία σημαντική απόφαση για την εκλογή Προέδρου του Κόμματος.

Γνωρίζετε ότι η αρχική απόφασή μου, παρέπεμπε, σύμφωνα με το καταστατικό μας, στην εκλογή Προέδρου από το Έκτακτο Συνέδριο της 7ης Νοεμβρίου.

Είχα πει, ωστόσο, πως εάν υπήρχε ομόφωνη συμφωνία των υποψηφίων για την αλλαγή της διαδικασίας και τη διεύρυνση της συμμετοχής, θα τροποποιούσα την απόφαση εκείνη. Η συμφωνία έγινε, ολοκληρώθηκε. Η συμφωνία δημοσιοποιήθηκε στις 17 Οκτωβρίου, την ίδια μέρα που μου γνωστοποιήθηκε.

Όλοι οι υποψήφιοι συμφωνούσαν να γίνει η εκλογή νέου Πρόεδρου από τα μέλη του Κόμματος και τους πολίτες που επιθυμούν να γίνουν μέλη του Κόμματος.

Υιοθετώντας, άμεσα, την κοινή αυτή θέση, θέση που αποτελεί σημαντική κατάκτηση για το κόμμα μας, τροποποίησα την ίδια μέρα την αρχική μου απόφαση.

Το Έκτακτο Συνέδριο της 7ης Νοεμβρίου συνέρχεται, πλέον, με αποκλειστικό θέμα την αναθεώρηση των διατάξεων που αφορούν στην εκλογή Προέδρου του Κόμματος.

Η σχετική εισήγηση, όπως τονίζεται στην ίδια απόφαση, ανατίθεται, σύμφωνα με το καταστατικό μας, στην Κεντρική Επιτροπή, προς την οποία, όπως ρητά αναφερόταν, θα υποβληθεί η σχετική ομόφωνη πρόταση όλων των υποψηφίων για την προεδρία του Κόμματος.

Πρόταση, την οποία θα εισαγάγει ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Έκτακτου Συνεδρίου. Τα γεγονότα είναι γνωστά. Δεν θα υπεισέλθω στα επιμέρους. Η ευθύνη για τη συνέχεια ανήκει σε όλους και σε όλες. Και η ευθύνη αυτή είναι εξαιρετικά μεγάλη.

Η Κεντρική Επιτροπή είναι το ανώτατο όργανο του Κόμματος ανάμεσα σε δύο συνέδρια. Η όποια απόφαση της σημερινής συνεδρίασης θα αποτελέσει εισήγηση προς το Έκτακτο Συνέδριο της 7ης Νοεμβρίου, το οποίο είναι και το μόνο, είναι το αποκλειστικά αρμόδιο για κάθε καταστατική τροποποίηση. Πρόσθετες τροποποιήσεις, προσθήκες ή βελτιώσεις, μπορούν να προχωρήσουν σε ένα επόμενο διάστημα από τη νέα ηγεσία του Κόμματος.

Εκείνο που επιβάλλεται, αυτή την στιγμή, είναι η ανάδειξη νέου Προέδρου του Κόμματος, το ταχύτερο δυνατό.

Η Νέα Δημοκρατία, παράλληλα με την αναδιοργάνωσή της, οφείλει να επιδοθεί στην άσκηση του θεσμικού της ρόλου: να επικεντρωθεί υπεύθυνα και αποτελεσματικά στις υποχρεώσεις και την αποστολή της ως Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.

Πιστεύω, ωστόσο, και το έχω υπογραμμίσει, ότι η εκλογή από τη λαϊκή βάση του Κόμματος μπορεί να αποτελέσει μία εξαιρετικά θετική εξέλιξη. Μπορεί, πάντοτε κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να ανοίξει στη Νέα Δημοκρατία, ακόμα πιο πλατιά, τους δρόμους της αμφίδρομης επικοινωνίας με την ίδια την κοινωνία.

Μπορεί, επίσης, να ενισχύσει, όχι μόνο την καθολική αποδοχή του νέου Προέδρου, αλλά και την έμπρακτη υποστήριξή του από όλους. Μπορεί, με μία φράση, το άνοιγμα αυτό να ισχυροποιήσει τους δεσμούς μας με την κοινωνία.

Και το βήμα αυτό μπορούμε να το καταξιώσουμε, κινητοποιώντας με τη στάση μας και όχι αποθαρρύνοντας μέσα από εσωστρεφείς αναζητήσεις τη λαϊκή μας βάση.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ας είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας. Καμιά διαδικασία δεν οδηγεί από μέρους της σε προκαθορισμένους στόχους. Καμία διαδικασία δεν επαρκεί εάν δεν υπηρετείται ανυπόκριτα και ουσιαστικά από όλες και όλους.

Ένα είναι περισσότερο από βέβαιο: Για να διασφαλίσουμε τους κοινούς αυτούς στόχους δεν αρκεί μια άψογα οργανωμένη διαφανής και αδιάβλητη διαδικασία. Αυτά είναι πλέον δεδομένα. Αυτά είναι, σήμερα, απολύτως εγγυημένα.

Πέρα όμως από αυτά, πέρα από τα ζητήματα διαδικασίας, υπάρχουν και -επιτρέψτε μου να πω- είναι ακόμα σοβαρότερα και κρισιμότερα τα ζητήματα ουσίας. Και τα ζητήματα αυτά αφορούν, πρωτίστως, το λόγο, τις πρακτικές, τις συμπεριφορές που επιστρατεύονται στο δρόμο για το συνέδριο και την εκλογή Προέδρου.

Αφορούν την έμπρακτη ανταπόκρισή μας, του καθένα από εμάς, στις αρχές του κόμματος. Αφορούν την ανάπτυξη ευγενούς πολιτικής άμιλλας υψηλού επιπέδου. Αφορούν τη δική σας ανταπόκριση, δηλαδή όλων των μελών της Κεντρικής Επιτροπής στην προεξάρχουσα θεσμική αποστολή για την ενότητα και τη συνοχή, τη συγκροτημένη και συντεταγμένη πορεία του κόμματος.

Είμαστε μια παράταξη που εκπροσωπεί αξίες και αρχές. Είμαστε μια παράταξη που εκφράζει εκατομμύρια Έλληνες. Είμαστε μια παράταξη διακυβέρνησης, με βαθιές ρίζες μέσα στο χρόνο. Έχουμε όλοι σοβαρές υποχρεώσεις απέναντι στην ιστορία, αλλά και απέναντι στο μέλλον της παράταξής μας:

Έχουμε ευθύνες που συνοψίζονται σε ένα απλό, αυτονόητο τρίπτυχο: Ενότητα, συνοχή, αλληλεγγύη. Αυτές είναι έννοιες, που ορίζουν τις ακρογωνιαίες βάσεις του κοινού μας οικοδομήματος. Αυτές είναι οι έννοιες που οριοθετούν το βηματισμό του καθενός και της καθεμιάς μας. Αυτές είναι έννοιες που εξασφαλίζουν τη δυναμική συνέχεια της παράταξης στο δρόμο του αύριο.

Είναι υποχρέωσή μας να σφυρηλατήσουμε τις έννοιες αυτές τώρα. Να εμπεδώσουμε τις έννοιες αυτές τώρα. Να αποδείξουμε έμπρακτα το σεβασμό μας τώρα.

Η πορεία προς το συνέδριο και την εκλογική διαδικασία δεν χωρά αντιπαραθέσεις σε προσωπικό επίπεδο. Δεν χωρά αντεγκλήσεις και προσωπικούς χαρακτηρισμούς. Δεν χωρά κατασκευές αιτιάσεων που αποδυναμώνουν τη κοινή μας πορεία. Μηδενίστε τις εξαιρέσεις που, περιστασιακά, εμφανίζονται. Αποκλείστε πρακτικές που δεν ταιριάζουν σε μια μεγάλη και περήφανη παράταξη.΄Απορρίψτε προκλήσεις που δεν υπηρετούν τη συνολική παρουσία και την εικόνα της Νέας Δημοκρατίας. Συζητούμε πολιτικά και όχι παραπολιτικά. Συζητούμε για την ουσία και όχι μόνο για τη διαδικασία.

Ο κόσμος που πάλεψε και παλεύει για τη Νέα Δημοκρατία βλέπει μέσα από τη διαδικασία αυτή να αναδεικνύεται, όχι μόνο ο νέος Πρόεδρος του κόμματος, αλλά και ο επόμενος Πρωθυπουργός της χώρας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο κόσμος που πάλεψε και παλεύει για τη Νέα Δημοκρατία ζητά από κάθε υποψήφιο λόγο θετικό για αυτό που θέλει και δεσμεύεται να πράξει: Για τη βούλησή του να προσφέρει στην παράταξη και τη πατρίδα. Για την προσήλωσή του σε ό,τι σφυρηλατεί την ενότητα και την ομοψυχία της παράταξης. Για τη δέσμευσή του να συνθέτει τον πλούτο των ιδεών και των δυνάμεών μας.

Όλοι μαζί, αλλά και ο καθένας χωριστά, έχουμε χρέος να αναδείξουμε, να προβάλουμε, να δυναμώσουμε τα πολλά, τα σημαντικά που μας ενώνουν.

Όλοι οι συνάδελφοι βουλευτές αναλαμβάνουμε αυξημένες και ιδιαίτερες υποχρεώσεις προκειμένου να ανταποκριθεί η Κοινοβουλευτική μας Ομάδα στον κρίσιμο ρόλο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Όλα τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής είστε θεματοφύλακες των αρχών της παράταξης. Είστε θεματοφύλακες της ενότητας του κόμματος. Έχετε και έχουμε υποχρέωση να νοιαστείτε σήμερα, για τις σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας που χρειάζονται στα επόμενα βήματά μας.

Όλα αυτά ισχύουν βέβαια, όχι μόνο για τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, αλλά και για όλους τους συνέδρους. Προπάντων ισχύουν για τους επικεφαλής και τα μέλη των τοπικών και τομεακών οργανώσεων του Κόμματος. Για όλους και όλες εσάς που εκφράζετε και εκπροσωπείτε τη Νέα Δημοκρατία στις τοπικές κοινωνίες, στους χώρους δουλειάς, στις κοινωνικές ομάδες. Επιβάλλουν αντικειμενική και ισότιμη υποδοχή κάθε υποψηφίου, αμέριστη διευκόλυνση στην επικοινωνία του με την κοινωνία, έμπρακτη απόδειξη αντικειμενικότητας σε κάθε περίπτωση.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέσμευσή είναι και χρέος μας να προχωρήσουμε, όλες και όλοι μαζί, σαν ένα σώμα. Ένα ισχυρό κοινωνικό σώμα απέναντι στα προβλήματα και τις προκλήσεις των καιρών. Δέσμευσή μας είναι να προχωρήσουμε μαζί, για τη Νέα Δημοκρατία, για την κοινωνία, για την πατρίδα μας.

Δέσμευση, δική μου, είναι να στηρίξω το νέο Πρόεδρο από την πρώτη στιγμή της εκλογής του. Να στηρίξω και να στηρίξουμε όλοι τη νέα ηγεσία με όλες μας τις δυνάμεις.

Φίλες και φίλοι, η πολιτική είναι συνυφασμένη με τη μοίρα των ανθρώπων. Είναι ο αγώνας που στόχο έχει να κάνει εφικτό το ευκταίο. Είναι ο δρόμος για την πραγμάτωση κοινών οραμάτων. Και ο αγώνας αυτός, ο δρόμος αυτός απαιτεί ενότητα, συστράτευση ομοψυχία. Απαιτεί ρεαλισμό και υπευθυνότητα.

Η πολιτική, στην πολύπλοκη, την πολυτάραχη εποχή που διανύουμε, δεν εκφράζεται με ευχάριστα λόγια, καταδικασμένα να διαψευστούν από την αμείλικτη πραγματικότητα. Δεν εκφράζεται με λαϊκισμούς που αφαιρούν, αντί να προσθέτουν. Τα κόμματα διακυβέρνησης υποχρεούνται να διαμορφώνουν συγκροτημένες πολιτικές για τα ζητήματα που απασχολούν τον τόπο και τους πολίτες. Υποχρεούνται να αναζητούν και να προωθούν λύσεις. Υποχρεούνται να αντλούν και να συνθέτουν νέες ιδέες για τις ευκαιρίες μπροστά μας. Να δίνουν αγώνες για τα κοινά οράματα. Και οι αγώνες απαιτούν θυσίες. Οι αγώνες έχουν κόστος. Οι αγώνες προϋποθέτουν δύσκολες αποφάσεις.

Αυτή η παράταξη, η παράταξή μας, δεν σήκωσε ποτέ σημαίες ευκαιρίας. Αυτή η παράταξη είχε και έχει την τόλμη να παίρνει θέσεις ευθύνης. Είχε και έχει την τόλμη να αναλαμβάνει πολιτικό κόστος για το εθνικό συμφέρον. Είχε και έχει την τόλμη να μιλά για τις δύσκολες αποφάσεις που έχει ανάγκη ο τόπος.

Αναπτύξαμε προεκλογικά, με ευθύτητα και υπευθυνότητα, τα μεγάλα, τα καθοριστικά διακυβεύματα που κρίνονται στο επόμενο διάστημα. Αναπτύξαμε συγκεκριμένες θέσεις, ξεκάθαρες δεσμεύσεις απέναντι σε όλα αυτά. Ιδίως, μάλιστα, για τις συνέπειες της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, τις παθογένειες του δημόσιου τομέα, τα μεγάλα κοινωνικά ζητήματα και πάνω απ’ όλα την ανεργία, την εξτρεμιστική δραστηριότητα, την τρομοκρατία και την εγκληματικότητα, τα ζητήματα που προκύπτουν από την παράνομη μετανάστευση, τη σημασία της ενεργειακής πολιτικής και το ρόλο της χώρας μας στο διεθνές ενεργειακό περιβάλλον, την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει η ψηφιακή επανάσταση, ιδίως στη σχολική εκπαίδευση.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, από τη θέση της Κυβέρνησης υπογραμμίσαμε, με βαθιά συναίσθηση ευθύνης, τις μεγάλες προκλήσεις που αναμένονται στο πεδίο των εθνικών μας υποθέσεων. Ιδίως, μάλιστα, σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση της ευρωπαϊκής προοπτικής της Τουρκίας, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το Κυπριακό, την επίλυση της εκκρεμότητας στην ονομασία των Σκοπίων.

Βάλαμε στα εθνικά μας ζητήματα ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές. Και τις γραμμές αυτές οφείλουμε να τις υπερασπιστούμε και σήμερα. Έχουμε χρέος και είμαστε αποφασισμένοι να στηρίζουμε αποφάσεις που προάγουν τα δίκαια και τα δικαιώματα της Ελλάδας. Έχουμε χρέος και είμαστε αποφασισμένοι να μη συμβιβαστούμε με τα τετελεσμένα της εισβολής και τα τείχη της ντροπής που, ακόμα, μοιράζουν την Κύπρο στα δύο. Έχουμε χρέος και είμαστε υποχρεωμένοι να αποκρούσουμε τις εθνικιστικές και ανιστόρητες εμμονές βορείων γειτόνων μας.

Από τη θέση της Κυβέρνησης πήραμε δύσκολες αποφάσεις και δεσμευτήκαμε να συνεχίσουμε τις πρωτοβουλίες που απαιτούνται για την έξοδο της χώρας από την παγκόσμια οικονομική κρίση.

Καταθέσαμε ξεκάθαρο, συγκροτημένο σχέδιο, που δείχνει με σαφήνεια το δρόμο της ευθύνης. Οφείλουμε, σήμερα, να ενθαρρύνουμε επιλογές στις κατευθύνσεις που χαράξαμε. Να υποστηρίζουμε προτάσεις που υιοθετούν δικές μας σκέψεις και προτάσεις. Να παίρνουμε πρωτοβουλίες που οδηγούν τα πράγματα μπροστά.

Από τη θέση της Κυβέρνησης δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα και, πρώτα απ’ όλα, στο πρόβλημα της ανεργίας. Πετύχαμε, στα χρόνια που πέρασαν, σημαντικά αποτελέσματα. Η παγκόσμια κρίση ανέτρεψε, όπως σε ολόκληρο τον κόσμο, τη φορά των πραγμάτων. Η ανεργία, στο διάστημα που ακολουθεί, θα είναι, και πάλι, η πιο μεγάλη κοινωνική πρόκληση, ιδίως μάλιστα για τους νέους ανθρώπους. Οφείλουμε να επιμείνουμε στις πολιτικές και τις προτάσεις μας για την τόνωση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης. Οφείλουμε να μην εφησυχάσουμε ούτε μια στιγμή.

Από τη θέση της Κυβέρνησης δρομολογήσαμε μια εξελεγκτική μεταρρυθμιστική στρατηγική απέναντι σε χρόνιες παθογένειες της οικονομίας και του κράτους. Τολμήσαμε δύσκολες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που συνάντησαν στείρες αντιπολιτευτικές και συνδικαλιστικές αντιδράσεις. Προετοιμάσαμε πρόσθετες αλλαγές, που είναι ώριμες για άμεση εφαρμογή. Καταθέσαμε, ταυτόχρονα, ένα ευρύτατο πλαίσιο για τη συνέχισή τους, σε όλους τους τομείς. Στην οικονομία, το δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, τους θεσμούς, τη παιδεία, την υγεία, την κοινωνική ασφάλιση.

Πολλές από τις διαρθρωτικές αυτές μεταρρυθμίσεις έχουν, ήδη, υιοθετηθεί. Πολλές άλλες εξαγγέλλονται για το επόμενο διάστημα σαν να πρόκειται κάτι καινούργιο. Κάποιες από αυτές φαίνεται να μετατίθενται στο απροσδιόριστο μέλλον, από το φόβο του πολιτικού κόστους.

Η θέση μας -το πιστεύω- είναι ξεκάθαρη. Όπου υιοθετούνται δικές μας προτάσεις, θα έχουν και τη δική μας στήριξη. Όπου προωθούνται διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που εμείς δρομολογήσαμε, θα έχουν και τη δική μας συνδρομή. Όπου εφαρμόζονται αρχές και αξίες που εμείς εισαγάγαμε στο δημόσιο βίο, θα έχουν την έμπρακτη ενθάρρυνσή μας.

Φίλες και φίλοι, η Νέα Δημοκρατία δεν υιοθετεί μεθοδεύσεις που δημιουργούν αναχώματα στην πορεία του τόπου. Δεν ασκεί αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση. Δεν συμβιβάζεται, όμως, με πολιτικές και δράσεις που πληγώνουν τη δημοκρατία, την κοινωνία, την πατρίδα.

Όπου εξακολουθούν να ακούγονται αμφίσημες διατυπώσεις, όπως συμβαίνει με το λιμάνι του Πειραιά, την Ολυμπιακή, τις διεθνείς ενεργειακές συμφωνίες, θα αντιμετωπίζονται με καθαρό και υπεύθυνο πολιτικό λόγο. Όπου εντοπίζονται υπαναχωρήσεις, όπως φαίνεται να συμβαίνει με τους φόρους και τη ρητή δέσμευση πως δεν θα αλλάξει η φορολογική κλίμακα, θα επισημαίνονται για να ξέρει ο κόσμος την αλήθεια.

Όπου διαπράττονται αδικίες, όπως συμβαίνει με τους νέους στα προγράμματα μαθητείας του ΟΑΕΔ, θα βρίσκουν την αντίθεσή μας αλλά και την έμπρακτη στήριξη του δικαίου τους. Όπου αποκαλύπτονται προχειρότητες, όπως συμβαίνει με την κατάργηση των υπουργείων Μακεδονίας και Ναυτιλίας, θα αναδεικνύονται για να διευκολύνονται αποφάσεις σε σωστές κατευθύνσεις.

Η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να αντιπολιτεύεται μικροπολιτικά. Δεν μπορεί, όμως, να σιωπήσει μπροστά στην ασυνέπεια, τις υπαναχωρήσεις, τις επιλογές που επιφυλάσσουν δυσμενείς οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Δεν μπορεί να παραμένει αδρανής εάν οι επόμενοι αντιμετωπίζουν σαν κατεδαφιστές αυτά που χτίσαμε με τις θυσίες όλων των Ελλήνων.

Η Νέα Δημοκρατία υποχρεούται να υπερασπίζεται τις θέσεις της και να επιμένει στη δικαίωση των προειδοποιήσεών της. Υποχρεούται να ελέγχει, αλλά και να προτείνει. Υποχρεούται να πολιτεύεται με τρόπο και με γνώμονα το συμφέρον του τόπου. Η Νέα Δημοκρατία είναι αντίθετη σε κάθε επιλογή που υποτάσσει το εθνικό, το συλλογικό, το κοινωνικό συμφέρον σε κομματικές ή άλλες σκοπιμότητες. Είναι αντίθετη στον ανεύθυνο λαϊκισμό, από όπου και αν προέρχεται. Είναι αντίθετη σε κομματικές διακρίσεις. Πρακτικές διώξεων θα έχουν απέναντί τους σύσσωμη την παράταξη και κάθε δημοκρατικό πολίτη.

Επιλογή μας είναι να υπερασπιζόμαστε τα δίκαια και τα συμφέροντα της Ελλάδας. Επιλογή μας είναι να αποτρέπουμε αποφάσεις που επιφυλάσσουν δυσμενείς εξελίξεις, αλλά και να προωθούμε υπεύθυνες λύσεις, ρεαλιστικές, αποτελεσματικές, κοινωνικά δίκαιες. Επιλογή μας είναι να είμαστε διαρκώς παρόντες στους τόπους των προβλημάτων, στα σταυροδρόμια που κρίνεται η πορεία της χώρας. Πάντοτε με πολιτική υπευθυνότητα, με κοινωνική ευαισθησία, με βαθύτατη συναίσθηση του χρέος απέναντι στο σήμερα και το αύριο του τόπου.

Φίλες και φίλοι, η εποχή που διανύουμε, φορτισμένη βέβαια και από την παγκόσμια οικονομική κρίση, αλλάζει τα πάντα γύρω μας. Αλλάζει μαζί τους και τον πολιτικό χρόνο. Επιβάλλει παντού νέες αυξημένες ταχύτητες. Ταχύτητες στις οποίες οφείλει να ανταποκριθεί και η σύγχρονη πολιτική. Ταχύτητες στις οποίες δεν μπορεί παρά να προσαρμοστούν και τα πολιτικά πράγματα στον τόπο.

Έχω βαθιά και ακλόνητη την πεποίθηση ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις των καιρών. Είμαι, ειλικρινά, αισιόδοξος για την παράταξη. Χρειάζεται, ωστόσο, να διασφαλιστεί και να εμπεδωθεί μία βασική και αυτονόητη προϋπόθεση. Μία προϋπόθεση που είναι τόσο εύκολη, ώστε, καμιά φορά, εύκολα μπορεί και να χάνεται. Και αυτό, επιτρέψτε μου να πω, δεν θα πάψω να το επαναλαμβάνω.

Χρειάζεται, πρώτα απ’ όλα, να βάλουμε το «εμείς» πάνω από το «εγώ». Με γενναιότητα που υπερβαίνει τις όποιες προσωπικές πικρίες. Με προσήλωση σε αρχές και αξίες που μας ενώνουν. Με αφοσίωση στο εθνικό συμφέρον. Χρειάζεται να επικεντρώνουμε τις συζητήσεις μας στην ουσία της πολιτικής. Δηλαδή σε όλα όσα αφορούν και επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων γύρω μας.

Είμαστε η παράταξη των μεγάλων, των ιστορικά δικαιωμένων εθνικά επιλογών. Είμαστε η παράταξη που υπερβαίνει τις διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος και απευθύνεται σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες. Είμαστε η παράταξη που φέρνει στον τόπο ήπια πολιτικά ήθη.

Προτάσσουμε τις αρχές που μας ενώνουν, την ιδρυτική διακήρυξη του Κόμματός μας, τις παρακαταθήκες που άφησε ο ιδρυτής, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, τις ιδέες που υπηρετούν το εθνικό συμφέρον. Αυτός είναι ο γνώμονάς μας και αυτή είναι η κοινή μας δέσμευση.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι, σας είπα προεκλογικά πως είμαι αποφασισμένος να σηκώσω όποιο προσωπικό κόστος χρειαστεί για το καλό της πατρίδας. Κάποιοι μπορεί να πίστευαν ότι αυτό είναι σχήμα λόγου. Σήμερα ξέρουν, πάντως εσείς ξέρετε όλοι, πως ήταν η απόλυτη αλήθεια. Ήταν η αρχή που είχα ορίσει όταν έβγαινα στο στίβο της πολιτικής. Ήταν η αρχή που ακολουθώ σταθερά σε όλη την πολιτική μου διαδρομή. Ήταν, αν θέλετε, η συμφωνία που κάναμε όταν μου αναθέσατε πριν από, σχεδόν 13 χρόνια, πέρασε ο καιρός, την προεδρία του Κόμματος.

Σε όλο αυτό το διάστημα, σε κάθε απόφασή μου προσπαθούσα να μετρώ τα πάντα. Κάθε φορά υπήρχε κάτι που έγερνε τη ζυγαριά προς το μέρος του. Και αυτό το κάτι ήταν το εθνικό συμφέρον. Ήταν το συμφέρον της Ελλάδας. Ήταν αυτό που έταξα να υπηρετώ.

Ανέλαβα τη συνολική ευθύνη για το εκλογικό αποτέλεσμα της 4ης Οκτωβρίου. Θέλω, όμως, να το επαναλάβω και ενώπιόν σας: Δεν παραιτούμαι από τους αγώνες που μαζί ξεκινήσαμε. Θα είμαι μαζί σας στους νέους αγώνες. Θα κρατώ πάντα στη μνήμη μου, τις συγκινήσεις, που έζησα σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά και με όλους εσάς μαζί και τον καθένα ξεχωριστά.

Θα θυμούμαι πάντα τις συνεδριάσεις της Κεντρικής Επιτροπής. Τις όμορφες, αλλά και τις δύσκολες στιγμές. Υπήρξαν όλες κομμάτια μιας ανεπανάληπτης διαδρομής, ενός ταξιδιού που άξιζε να το ταξιδέψει κανένας. Θα ευγνωμονώ, πάντα -και το λέω ειλικρινά, όχι σχήμα λόγου- όλες και όλους εσάς που σταθήκατε δίπλα μου. Θα είμαι πολύ υπερήφανος για τους αγώνες που δώσαμε μαζί. Περήφανος για την παράταξή μας. Περήφανος, ειλικρινά, που είχα την τιμή να σας εκπροσωπώ ως Πρόεδρος, αλλά και ως συναγωνιστής.

Να είστε καλά και καλή δύναμη.

Τοποθετήσεις Υποψηφίων για την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας

Ακολουθούν οι τοποθετήσεις των υποψηφίων(σε αλφαβητική σειρά)
για την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας στην σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής
κ.Δημήτρη Αβραμόπουλου
κας.Ντόρας Μπακογιάννης
κ.Αντώνη Σαμαρά
κ.Παναγιώτη Ψωμιάδη

Ομιλία κ.Δημήτρη Αβραμόπουλου στην Κεντρική Επιτροπή της Ν.Δ.

Κύριε Πρόεδρε,
Κύριε Πρόεδρε της Οργανωτικής Επιτροπής του Εκτάκτου Συνεδρίου,
Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,
Φίλες και φίλοι,

Ξεκινώ, λέγοντάς σας κάτι, που βγαίνει μέσα από την καρδιά μου. Μέσα από αυτές τις διαδικασίες, η παράταξή μας, θα βγει ακόμη πιο δυνατή, ακόμη πιο ενωμένη, ακόμη πιο ισχυρή. Μην έχετε καμία αμφιβολία γι΄ αυτό. Πέραν από το τι γράφεται και ακούγεται αυτές τις ημέρες, είμαστε όλοι εγγυητές της ενότητάς της και συμπαραστάτες σε κάθε προσπάθεια, για να πάμε ακόμα πιο μπροστά, ακόμα πιο ψηλά.

Η σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, συμβολίζει ένα καινούργιο ξεκίνημα για τη Νέα Δημοκρατία, μετά την απόφαση του Κώστα Καραμανλή, να υποβάλλει την παραίτησή του από την Προεδρία του Κόμματος και να ζητήσει την έναρξη της διαδικασίας για την εκλογή νέου Προέδρου.

Ανεβαίνω στο βήμα της Κεντρικής μας Επιτροπής, του Οργάνου-Θεματοφύλακα της παράταξής μας, έχοντας πλήρη συνείδηση της κρισιμότητας των περιστάσεων, κάτω από τις οποίες, πραγματοποιείται η Συνεδρίασή της και των αποφάσεων που καλείται να πάρει για το μέλλον της Παράταξής μας.

Οι αποφάσεις που καλείται να πάρει, αν και εμφανίζονται να έχουν τυπικό και διαδικαστικό χαρακτήρα, είναι στην πραγματικότητα εξόχως πολιτικές και απολύτως καθοριστικές του μέλλοντος και της φυσιογνωμίας της Παράταξής μας.

Την υποψηφιότητά μου για την Προεδρία του Κόμματος, την θεωρώ δέσμευσή μου:

α) για τη διαφύλαξη μαζί με όλους εσάς, τα στελέχη και την Οργανωμένη Βάση του Κόμματος, της ενότητας, ομοψυχίας και συνοχής της παράταξης,

β) ως προσωπική υπόσχεση και συμβολή στη γρήγορη επάνοδο του κόμματός μας στην πολιτική κυριαρχία και στην Κυβέρνηση,

γ) για την επικράτηση των αρχών και των αξιών, που μας δένουν όλους σε μια ισχυρή και αλληλέγγυα ομάδα.

Μοναδική μου φιλοδοξία είναι, να δω την παράταξή μας, πρωτοπόρα και πάλι στις ιστορικές εξελίξεις στην πατρίδα μας, στην Ευρώπη και στον κόσμο.

Να επιστρέφει υπερήφανα. Να τιμάει την ιστορική της αποστολή, που δεν είναι άλλη, από το να αλλάζει τις τύχες της Ελλάδας.

Για να γίνει όμως αυτό, αγαπητοί φίλοι, για να αλλάξουμε τα πράγματα, πρέπει να αλλάξουμε και εμείς.

Να βάλουμε το χέρι στην καρδιά. Να αντικρίσουμε την πραγματικότητα με θάρρος. Η ήττα που γνωρίσαμε στις τελευταίες εκλογές, δεν χρειάζεται διαχείριση. Απαιτεί ρήξεις και τομές.

Χρειάζεται πάνω από όλα επιστροφή και άνοιγμα στην κοινωνία.

Επιστροφή στις ρίζες και την ταυτότητά μας.

Γι΄ αυτό το λόγο, θεωρώ απαραίτητο να ληφθούν σήμερα, εδώ στο κορυφαίο όργανο πολιτικής καθοδήγησης του Κόμματός μας – που συμπυκνώνει, όχι μόνον την πολιτική μνήμη και σοφία, αλλά το πάθος για την παράταξη, το Κόμμα μας και τη χώρα – ορισμένες πολύ σοβαρές αποφάσεις, οι οποίες αφορούν, όχι απλά διαδικαστικά θέματα, αλλά πολύ κρίσιμα πολιτικά ζητήματα.

Ζητήματα, στα οποία οι πολίτες, οι οπαδοί, οι ψηφοφόροι μας, οι φίλοι μας αλλά και συνολικότερα όλοι όσοι πιστεύουν και αποδέχονται τις πολιτικές μας αξίες και αρχές μας, περιμένουν να απαντήσουμε με τρόπο καθαρό, δυναμικό και αποφασιστικό.

Να αισθανθούν και πάλι, ότι μπορούν να ταυτιστούν με το μέλλον της παράταξής μας, και να αγωνιστούν μαζί μας.

Με τα στελέχη και την Οργανωμένη Βάση, σε μία συνολική προσπάθεια, για να αναδειχθούμε και πάλι η κυρίαρχη πολιτική δύναμη της χώρας.

Σε αυτό το πνεύμα, κατέθεσα την πλήρη, συγκεκριμένη, συγκροτημένη και ξεκάθαρη πρότασή μου. Διατυπώνεται με την επιστολή μου, την 25η Οκτωβρίου 2009, προς τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής, μετά από συνεννόηση μαζί του και που σας έχει διανεμηθεί.

Εκλογή Προέδρου του Κόμματος, όχι μόνο από τα οργανωμένα μέλη αλλά από μία ευρύτερη πλειοψηφία πολιτών, που δηλώνουν οπαδοί και υποστηρικτές των αρχών και των πολιτικών μας θέσεων, εμπιστευόμενοι την Προοπτική της Παράταξής μας και βέβαια, δεν είναι μέλη άλλου Κόμματος.

Η πρότασή μου είναι σαφής. Ξεκαθαρίζουμε, ότι με την πρόταση αυτή:

Δεν συμμετέχει στην εκλογική διαδικασία, κάποιος που είναι μέλος σε άλλο Κόμμα.

Ο πολίτης αποδέχεται τις ιδεολογικές αξίες και αρχές της Νέας Δημοκρατίας.

Ο πολίτης μπορεί να γίνει μέλος μετά την ψηφοφορία, εφόσον το επιθυμεί, κάτι που ούτως ή άλλως, προβλέπεται από την τροποποίηση του σχετικού άρθρου, αφού πλέον δεν απαιτείται για την εγγραφή ως μέλους η υπογραφή δύο άλλων παλαιοτέρων μελών.

Αυτό το απλό και κατανοητό τρίπτυχο είναι που ορίζει την έννοια του ψηφοφόρου μας για την εκλογή του Προέδρου.

Δηλαδή, μόνον οι ψηφοφόροι μας. Και αυτοί που έφυγαν και αυτοί που μας ψήφισαν και αυτοί που θέλουν να είναι κοντά μας από τώρα. Συμμετέχοντας, στην κορυφαία διαδικασία ανάδειξης της ηγεσίας του Κόμματος.

Τους ανοίγουμε το δρόμο, για να έλθουν και πάλι κοντά μας, στο καινούργιο μας ξεκίνημα, για μια νέα και δυναμική παράταξη, στο δρόμο προς την εξουσία.

Φίλες και φίλοι,

Η απόφαση να ανοίξουμε τις πόρτες στους οπαδούς μας, να αναδείξουμε φυσική ηγεσία στο Κόμμα, από μία μεγάλη πλειοψηφία πολιτών, οπαδών και φίλων της παράταξής μας, αποτελεί σε κάθε περίπτωση, μία πρόοδο στην υιοθέτηση των αρχών ενός δημοκρατικού σύγχρονου Κόμματος της Κεντροδεξιάς παράταξης.

Η πρόταση αυτή συνοψίζεται σε δύο λέξεις: ΜΟΝΟ ΜΕΛΗ Ή ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ;

Είναι η μεγάλη μας απάντηση στην εκλογική ήττα της 4ης Οκτωβρίου. Το μήνυμα σε 1.300.000 ψηφοφόρους μας που αποστασιοποιήθηκαν, απέρριψαν την προεκλογική πρόταση του κόμματος, αποδοκίμασαν τις κυβερνητικές πρακτικές και τις συμπεριφορές στελεχών από το 2004 έως το 2009.

Είμαι όμως βέβαιος, πως δεν αποδοκίμασαν τις αρχές και την ιδεολογία μας, δεν άλλαξαν πολιτικά πιστεύω.

Αυτό που χρειάζονται είναι ένα χειροπιαστό μήνυμα, ένα σαφές και καθαρό στίγμα, ότι αλλάζουμε, ριζικά και ειλικρινά για να έλθουν και πάλι μαζί μας.

Η συμμετοχή τους, στην κορυφαία διαδικασία εκλογής του Προέδρου του Κόμματος, και η ανάδειξή του από μία μεγάλη λαϊκή πλειοψηφία, θα αποτελέσει το μεγάλο αποφασιστικό βήμα επιστροφής τους και στράτευσής τους στον πολιτικό αγώνα μας.

Η συμμετοχή τους δεν θα είναι ευκαιριακή, όπως κάποιοι προσπαθούν να πουν. Όλες οι μεγάλες αποφάσεις στο κόμμα μας, θα λαμβάνονται στο μέλλον με την κοινωνική μας βάση, ώστε να σφυρηλατηθεί η ενότητα και η ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ συνεχής σχέση, ΒΑΣΗΣ και ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ και ΠΟΛΙΤΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ και ΚΟΜΜΑΤΟΣ.Αν διολισθήσουμε σήμερα στην εσωστρέφεια, αν δείξουμε πάλι, ότι δεν εμπιστευόμαστε τους πολίτες, φοβάμαι, πως θα περάσουμε το μήνυμα, ότι συνεχίζουμε στις λογικές και τις πρακτικές, που οδήγησαν στο εκλογικό αποτέλεσμα της 4ης Οκτωβρίου:

στο κουκούλωμα των προβλημάτων και τις κλειστές πόρτες στη λήψη αποφάσεων,
στην εσωστρέφεια,
στην απώλεια του ηθικού πλεονεκτήματος, στην έλλειψη φαντασίας και οράματος, στην ατολμία.

Η δική μου πρόσκληση, είναι η συστράτευση, όσο το δυνατό περισσότερων στην πορεία προς την αναγέννηση και την εκλογική νίκη, γρήγορα, δυναμικά, αποφασιστικά και διάφανα.

Ας μην κλείνουμε τα μάτια στην πραγματικότητα.

Ας μην υποτιμούμε τους ενεργούς πολίτες στη διαδικασία εκλογής του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης σήμερα και εν δυνάμει Πρωθυπουργού αύριο.

Επειδή γι΄ αυτό πρόκειται. Όπως υποτιμήσαμε τον αντίπαλό μας, ζώντας μια εικονική πραγματικότητα, τα τελευταία χρόνια.

Ας μην δώσουμε την εντύπωση στο ευρύτερο εκλογικό σώμα, ότι φοβόμαστε το άνοιγμα στην κοινωνία.

Ας τολμήσουμε επιτέλους. Η πολιτική ατολμία μας καταδίκασε σε μία ηχηρή εκλογική ήττα. Να μην επαναλάβουμε τώρα εδώ, το λάθος αυτό.

Αναπόσπαστα με την πρότασή μου, να ζητήσουμε την ψήφο των πολιτών, συνδέεται η ανάγκη να θέσουμε και κάποιους κανόνες προεκλογικής συμπεριφοράς.

Το έχω πει πολλές φορές δημόσια, το επαναλαμβάνω και τώρα. Να κρατήσουμε σε ένα υψηλό επίπεδο τον εσωτερικό δημοκρατικό μας πολιτισμό. Στέλνοντας ο ένας προς τον άλλο μήνυμα σεβασμού σε αυτόν τον αγώνα. Ανήκουμε στην ίδια οικογένεια. Και θα είμαστε εκεί, πάλι και την επόμενη ημέρα. Όλοι, στυλοβάτες και υποστηρικτές του νέου Αρχηγού. Αυτό πρέπει να αποτελεί μια ηθική δέσμευσή μας από τώρα.

Ειδικότερα δε, σε ό,τι αφορά στις δαπάνες των Υποψηφίων Προέδρων.

Δεν θα πρέπει να δώσουμε στην κοινή γνώμη την εντύπωση, ότι δαπανούμε χρήματα, που δεν έχουν συγκεκριμένη προέλευση και δεν αντιστοιχούν στο πόθεν έσχες.

Εγώ σε ό,τι με αφορά, θα αναρτήσω στην ιστοσελίδα μου όλες τις δαπάνες και την προέλευσή τους, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Φίλες και φίλοι,

Η δεύτερη πρότασή μου και η απόφαση επί της οποίας ανήκει αποκλειστικά σε εσάς, είναι το Συνέδριο της 7ης Νοεμβρίου να είναι ένα Πολιτικό Συνέδριο, ανοικτό σε όλες τις απόψεις, όπου θα πάρουν το λόγο όλα τα στελέχη που συμμετέχουν, όποιος δηλώσει ότι επιθυμεί να μιλήσει και να τοποθετηθεί.

Όχι στο ζήτημα των τροποποιήσεων του Καταστατικού μόνο, αλλά για όλα τα ζητήματα που μας απασχολούν και μας φθείρουν καθημερινά, με κεντρικό ζήτημα, την εκλογική ήττα και τις Κυβερνητικές μας Πρακτικές.

Πρέπει να μιλήσουμε πολιτικά, στο κορυφαίο όργανο, το Συνέδριο, όσο χρόνο και αν χρειασθεί.

Να μην το αναβάλλουμε για αργότερα.

Πρέπει να τελειώνουμε με τις πικρίες, τις απογοητεύσεις, την αλληλο-υπονόμευση και την εσωστρέφεια.

ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, θα συνεχίσει να γίνεται στα παράθυρα της τηλεόρασης. Θα γίνεται συγκαλυμμένα και υπόγεια, για πολύ καιρό, και θα υπονομεύει κάθε προσπάθειά μας να ανακάμψουμε.

Να γίνουμε και πάλι ισχυροί πολιτικά. Να διεκδικήσουμε τη διακυβέρνηση της χώρας και πάλι.

Να διεκδικήσουμε την εξουσία που παραδώσαμε στο ΠΑΣΟΚ στις 4 Οκτωβρίου, αλλά στην πραγματικότητα το είχαμε κάνει νωρίτερα, όταν αποφασίσαμε να συγκαλύψουμε, να απομονωθούμε από τον κόσμο μας, όχι μόνο από τους ψηφοφόρους μας, αλλά και από την Οργανωμένη Βάση μας, τα Όργανα και τους Πολίτες.

Η συζήτηση όλων των προβλημάτων, στο Συνέδριο ανοιχτά, θα μας απελευθερώσει, ώστε την επομένη του Συνεδρίου, να προχωρήσουμε σε μία καθαρά πολιτική συζήτηση, προοπτικής και μέλλοντος.

Γι΄ αυτό πρέπει να γίνει ΤΩΡΑ, πριν την εκλογή του νέου Προέδρου. Μετά την εκλογή αυτή, η Νέα Δημοκρατία κοιτάει μόνο μπροστά.

Έτσι θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε μια εμπεριστατωμένη, δυναμική αλλά και εποικοδομητική αντιπολίτευση στα κακώς κείμενα της κυβέρνησης -διότι ήδη υπάρχουν και εκδηλώνονται πολλά- ετοιμάζοντας με ταχύτητα την επάνοδό μας.

Με άλλα όμως μυαλά, με όραμα, με τόλμη, χωρίς καθυστερήσεις, με πολιτική ατζέντα, που δεν τρέχει πίσω από τα γεγονότα με παθητικότητα, αλλά που παίρνει τις πρωτοβουλίες για τη νέα μεγάλη αλλαγή.

Από την επόμενη του Συνεδρίου και την εκλογή του νέου Προέδρου, θα πρέπει να μιλήσουμε δημόσια στους πολίτες, συγκεκριμένα και διεξοδικά για το κόμμα που θέλουμε, την Οργάνωση και τις Αρχές που θα εφαρμόσουμε, το ιδεολογικό και πολιτικό στίγμα, που θα εκπέμψουμε στην κοινωνία.

Φίλες και φίλοι,

Πέρασε σχεδόν ένας μήνας από την εκλογική νίκη του ΠΑΣΟΚ, και οι μεγάλες δυσκολίες, καθώς και η αδυναμία να αντιμετωπισθεί από την Κυβέρνηση η εξαιρετικά κρίσιμη οικονομική και πολιτική συγκυρία γίνονται καθημερινά περισσότερο φανερές.

Είμαι βέβαιος, πως πιο σύντομα από ότι φανταζόμαστε, θα κληθούμε να αναλάβουμε τις ευθύνες μας ως κόμμα εξουσίας, για την αντιμετώπιση μιας μεγάλης κρίσης, οικονομικής και κοινωνικής.

Γι’ αυτό θα πρέπει με γρήγορους, με ταχύτατους ρυθμούς, αλλά επίσης ουσιαστικά και σε βάθος, να οργανώσουμε το κόμμα, να διατυπώσουμε τον Προγραμματικό μας λόγο, να επεξεργασθούμε την Αντιπολιτευτική Στρατηγική μας, και την δική μας οργάνωση.

Για όλα αυτά, που αφορούν το μέλλον, πρέπει να μιλήσουμε στο Συνέδριο και μετά την εκλογή του νέου Προέδρου του Κόμματος, να ξεχυθούμε σε όλη την Ελλάδα να δώσουμε το μήνυμα αισιοδοξίας για το αύριο.

Θεωρώ ωστόσο, απαραίτητο να δώσω σήμερα ένα σύντομο περίγραμμα των δικών μου θέσεων και δεσμεύσεων, που θα αναλύσω πιο διεξοδικά στο Συνέδριο του Κόμματος:

Συμμετοχή της Βάσης με ψηφοφορία στη λήψη αποφάσεων από ευρύτατα συλλογικά Όργανα, σε όλα τα μεγάλα ζητήματα που καλείται το Κόμμα να λάβει θέση, όπως:

Τα μεγάλα εθνικά θέματα.
Η πρόταση για την Εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας
Οι επιλογές προσώπων σε σημαντικές θέσεις (όπως στην Ευρωβουλή, σε Ευρωπαϊκές θέσεις ευθύνης, σε καίριες πολιτικές θέσεις και στα ιδεολογικά ζητήματα).

Θητεία σε όλους από τον Πρόεδρο και όσους ορίζονται με αποφάσεις του Κόμματος, σε θέσεις του κομματικού μηχανισμού.

Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο.

Κεντρική Επιτροπή τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο.

Νέα Συλλογικά Όργανα, μικτά, από βουλευτές, πολιτευτές, στελέχη και πολίτες που πρόσκεινται στην παράταξή μας.

Λογοδοσία στα Όργανα, από όλους όσοι ασκούν διοίκηση σε τακτικά χρονικά διαστήματα, με ατζέντα που ορίζουν τα ίδια τα όργανα.

Ήλθε η ώρα στη Ν.Δ., μέσα από την κρίση που προκάλεσε η μεγάλη εκλογική ήττα, να αλλάξουμε σελίδα.

Να αφήσουμε πίσω μας, τις δεσμεύσεις, τις αγκυλώσεις που δημιούργησαν οι προσωπικές στρατηγικές, τα συμφέροντα, οι μικροψυχίες, οι μιζέριες, και οι κλειστές πόρτες της εξουσίας.

Και όσοι σήμερα βγαίνουν στα κανάλια και ασκούν κριτική στην κυβέρνησή μας και στον Κώστα Καραμανλή, είναι οι ίδιοι που τα χρόνια αυτά κολάκευαν με παραγοντισμούς και ερασιτεχνικές προτάσεις. Αυτά πρέπει να τελειώσουν.

Η Ν.Δ. θα αναδειχθεί πολύ σύντομα ως η μεγάλη Προοδευτική και Δημοκρατική Κεντροδεξιά Παράταξη, που θα ανοίξει νέους δρόμους για την πατρίδα μας. Με όλους εμάς, εκεί στην πρώτη γραμμή, ενωμένους και αλληλέγγυους.

Θα κάνει πράξη τις αρχές και τις αξίες του ιδρυτή μας Κωνσταντίνου Καραμανλή, την ιδεολογία που σημαίνει ρήξεις στο εσωτερικό του κόμματος, στην κοινωνία, σε όλα τα επίπεδα, για μία χώρα ελεύθερη, οικονομικά ισχυρή, με προστατευμένο το δικαίωμα του καθενός μας, ανεξάρτητα από την καταγωγή του, το όνομά του, να διεκδικεί να φτάσει όσο ψηλότερα μπορεί στην πολιτική και οικονομική ζωή του τόπου.

Χωρίς βαρονίες, χωρίς κληρονομικά δικαιώματα, χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς προνόμια, που παραπέμπουν σε άλλες εποχές, που ο κόσμος έχει ξεπεράσει και έχει καταδικάσει στη συνείδησή του.

Η Παράταξη, η μεγάλη Κεντροδεξιά Παράταξη, που συνδυάζει την πρόοδο, τον ριζοσπαστισμό και την αγάπη για την Ελλάδα.

Πάνω απ΄ όλα, με την σύγχρονη ευρωπαϊκή φιλελεύθερη Δημοκρατική αντίληψη, έχει το ιστορικό χρέος να αναδείξει την Ελλάδα, ως κεντρική δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πάλι.

Αλλά επίσης να αναδείξει τη μεγάλη πνευματική δύναμη της χώρας, και το σεβασμό που της αξίζει σε μία παγκοσμιοποιημένη κοινωνία, σε μία καινούργια παγκόσμια πραγματικότητα, την οποία ο Έλληνας δεν φοβάται.

Βασικές προτεραιότητές μας είναι:

Η ενδυνάμωση της εθνικής μας ταυτότητας.
Το άνοιγμα στην κοινωνία και η ανανέωση της παράταξής μας με νέα πρόσωπα.
Η διαφύλαξη της ενότητας της Νέας Δημοκρατίας και ανάδειξη της πολιτικής μας ταυτότητας.
Ανασυγκρότηση και νέα οργάνωση του Κόμματος.
Προσαρμογή και ανανέωση της ιδεολογίας μας, με βάση την ταυτότητά μας, όπως την καθόρισε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ως σύγχρονη κεντροδεξιά παράταξη, με ανοίγματα προς την δεξιά και την κεντροαριστερά, χωρίς να εγκαταλείψουμε τις βασικές αρχές του φιλελευθερισμού.
Με προσήλωση στο κοινωνικό κράτος και διαμόρφωση πλαισίου κανόνων, για την ελεύθερη οικονομία και την ανάπτυξη.

Η παράταξή μας, πρέπει να κερδίσει τον χαμένο χρόνο. Να κερδίσει το χαμένο έδαφος.

Να αλλάξει, να ανανεώσει πρόσωπα και νοοτροπίες και να ξαναφέρει κοντά τους νέους, τους άξιους.

Για να το επιτύχουμε αυτό, χρειάζεται ένα ανοιχτό, συμμετοχικό, σύγχρονο Κόμμα. Και αυτό καλούμεθα, να αποδείξουμε σήμερα. Και αυτό τελικά θα κάνουμε.

Η σύγχρονη κυρίαρχη ευρωπαϊκή κεντροδεξιά το πέτυχε. Εμείς σε τι υστερούμε; Εκεί δεν ανήκουμε; Έχουμε αξίες και αρχές. Ας ανοίξουμε τις πόρτες σε όλους τους πολίτες που μοιράζονται το όραμά μας, που πιστεύουν σ΄ εμάς, που θέλουν να δουλέψουν μαζί μας. Ας τους δώσουμε αυτήν τη δυνατότητα.

Όλοι έχουν θέση και ρόλο στη νέα εποχή. Τώρα ξεκινάει ουσιαστικά η μετα-μεταπολιτευτική περίοδος.

Ας πάμε τη Νέα Δημοκρατία πιο μπροστά, πιο ψηλά.

Ας αναδείξουμε ΜΑΖΙ και ΜΕ την κοινωνία, τη Νέα Ελλάδα:

της αποτελεσματικότητας,
της αξιοπιστίας,
της αξιοκρατίας,
της συνοχής και της ενότητας,
της επιχειρηματικότητας,
της κοινωνικής αναβάθμισης,
της ανάπτυξης,
του πολιτισμού,
του τουρισμού,
της καινοτομίας,
της έρευνας και της τεχνολογίας,
του περιβάλλοντος,
της κοινωνικής ασφάλειας,
την Ελλάδα του κόσμου με διεθνή ρόλο, με κύρος και με αξιοπιστία.

Εγώ το θέλω. Μαζί ενωμένοι το μπορούμε. Με την κοινωνία μπροστά, θα το πετύχουμε.

Ομιλία κας.Ντόρας Μπακογιάννη στην Κεντρική Επιτροπή

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με μία επισήμανση για τους άλλους, για αυτούς που είναι απέξω από την αίθουσα αυτή. Μέσα σε αυτή την αίθουσα υπάρχουν στελέχη με υψηλότατο συναίσθημα ευθύνης, άνθρωποι που μπορεί να ξέρουν και ξέρουν πώς να προστατεύσουν το κύρος μιας μεγάλης παράταξης, της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας και πως μπορούν να εγγυηθούν την πορεία της για το αύριο μέσα από μία αναμφισβήτητα δύσκολη διαδικασία. Συνεπώς, όσοι περιμένουν από αυτή την Κεντρική Επιτροπή θα βγούμε διαλυμένοι, θα βγούμε τσακωμένοι, θα βγούμε χωρίς ενιαία θέση είναι πολύ βαθιά νυχτωμένοι.

Φίλες και φίλοι η παράταξή μας βρίσκεται σε μία πολύ κρίσιμη στιγμή μετά από μία μεγάλη ήττα εν όψει μίας δύσκολης δοκιμασίας που είναι πάντα η εκλογή του νέου αρχηγού. Στις εκλογές της 4η Οκτωβρίου η παράταξη υπέστη μία μεγάλη ήττα, χάσαμε τις εκλογές, αλλά δεν διαλυθήκαμε. Παραμένουμε μία μεγάλη και ιστορική παράταξη με ευθύνες απέναντι στους πολίτες, με σημαντικό θεσμικό ρόλο να υπηρετήσουμε.

Χωρίς να παραβλέψουμε τη συζήτηση για τα αίτια της ήττας, χωρίς να βάλουμε το κεφάλι στην άμμο θα πρέπει σύντομα να αναλογιστούμε όλοι ότι χρέος μας είναι η ταχύτερη δυνατή ανασυγκρότηση της παράταξής μας.

Η όποια αυτοκριτική πρέπει αναμφισβήτητα να γίνει, να γίνει όμως με αυστηρά πολιτικούς όρους και όχι με προσωπικούς ή ψυχολογικούς. Ο ίδιος ο Πρόεδρός μας, ο Κώστας ο Καραμανλής αναφέρθηκε ακόμα και από την προεκλογική περίοδο σε βασικές αδυναμίες μας και είναι γεγονός ότι σε ζητήματα ουσίας αργήσαμε να εφαρμόσουμε τις πολιτικές που έπρεπε.

Σε κάποια άλλα δείξαμε ατολμία και αναποφασιστικότητα, έτσι ακόμα και όταν παίρναμε τη σωστή απόφαση, είχαμε καθυστερήσει τόσο που δεν είχαμε τα απαιτούμενα οφέλη, κυρίως όμως πληρώσαμε συμπεριφορές και πράξεις στελεχών μας που ενόχλησαν τους πολίτες.

Όποια περιοχή της Ελλάδας και να επισκέφτηκα στη μάχη για τη Νέα Δημοκρατία το ίδιο πράγμα άκουγα, συμπεριφορές, νοοτροπίες στελεχών έφεραν τους οπαδούς μας σε δύσκολη θέση, τους έφεραν στη θέση να απολογούνται για πράγματα που και οι ίδιοι θα ήθελαν να στηλιτεύσουν ή να απορρίψουν και αυτό βέβαια μας κόστισε ακριβά.

Όλα αυτά βέβαια δεν σημαίνουν ότι πρέπει να πέσουμε στην παγίδα του ΠΑΣΟΚ και να απαξιώσουμε μόνοι μας το κυβερνητικό έργο. Μπορεί να χάσαμε τις εκλογές αλλά αφήνουμε πίσω μας ένα σημαντικό έργο για το οποίο μπορούμε να είμαστε περήφανοι.

Αφού λοιπόν κάνουμε την ειλικρινή και σε βάθος αυτοκριτική μας οφείλουμε να συνεχίσουμε μπροστά, ο λαός άλλωστε δεν μας έστειλε σε διακοπές, μας ανέθεσε την ευθύνη της αντιπολίτευσης, μιας αντιπολίτευσης δυναμικής, αποτελεσματικής, αξιόπιστης και αναμένει από εμάς να αποδείξουμε το ταχύτερο ότι μάθαμε από τα λάθη μας, ότι φέρνουμε στο προσκήνιο νέα πρόσωπα, νέες ιδέες, και προετοιμαζόμαστε για μία σοβαρή εναλλακτική κυβερνητική πρόταση.

Εξάλλου φίλες και φίλοι το ίδιο το πολιτικό σκηνικό είναι πλέον εξαιρετικά ρευστό. Οι διαθέσεις των πολιτών αλλάζουν πολύ ταχύτερα απ’ ότι στο παρελθόν. Πριν από 13 μήνες ήμασταν δύο μονάδες μπροστά στις δημοσκοπήσεις, μετά από ένα χρόνο χάσαμε τις εκλογές με μεγάλη διαφορά. Τίποτα δεν αποκλείει το αντίστροφο να συμβεί με το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ούτως ή άλλως αν εξαιρέσει κανείς μία καλή θα έλεγα επικοινωνιακή πολιτική της ηγεσίας του δεν έχει ξεκινήσει καλά.

Ήδη πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι είναι ανέτοιμοι να διαχειριστούν τις τύχες της χώρας. Τα τερτίπια με τον υπολογισμό του ελλείμματος, οι παλινωδίες που μας εκθέτουν διεθνώς όπως συνέβη στο λιμάνι του Πειραιά, η αδιαφορία των επιπτώσεων των αποφάσεών του στη λειτουργία του Κράτους και στις ζωές των ανθρώπων με τα STAGE επιβεβαιώνουν απλώς αυτό που είχαμε πει, το ΠΑΣΟΚ θα πληρώσει τον προεκλογικό λαϊκισμό του. Δικό μας καθήκον είναι να είμαστε έτοιμοι εκείνη την ώρα, έτοιμοι να διεκδικήσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού.

Φίλες και φίλοι, ξέρω ότι μιλάω σε δοκιμασμένα και έμπειρα στελέχη της παράταξής μας και θέλω να σας μιλήσω όσο πιο ξεκάθαρα μπορώ και να αναλάβω ενώπιόν σας μαζί με την υποψηφιότητά μου συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Θέλω να απευθυνθώ και στο συναίσθημα και στη λογική σας. Με ξέρετε πολλά χρόνια, γνωρίζετε ότι δεν έχω λείψει ούτε μία στιγμή από τις μάχες αυτής της παράταξης. Γνωρίζετε ότι έχω οργώσει όλη την Ελλάδα δεκάδες φορές για να στηρίξω την πολιτική δράση του Κόμματος.

Ξέρετε ότι στάθηκα στο πλευρό του Κώστα του Καραμανλή σε όλη αυτή την μακρά διαδρομή, σε εύκολες και δύσκολες στιγμές. Και με συγκίνησε με τον λόγο του σήμερα.

Και εγώ, κύριε Πρόεδρε, δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό που νιώσαμε στο Βουκουρέστι και τις μάχες που δώσαμε μαζί.

Γνωρίζετε ότι ήμουν πάντα στην πρώτη γραμμή στις μάχες, σε όλες τις δύσκολες στιγμές, έτοιμη να συγκρουστώ και στην Βουλή και στα τηλεοπτικά κανάλια για την παράταξή μας.

Όλα αυτά τα ξέρετε και τα εκτιμάτε. Όμως, δεν ζητώ την στήριξή σας μόνο στο όνομα των κοινών μας αγώνων, ούτε μόνο μέσα από την σύγκριση της πολιτικής διαδρομής του καθενός.

Θέλω την στήριξή σας για ένα κύριο λόγο: επειδή συμφωνείτε ότι αυτό που πρεσβεύω και εκπροσωπώ είναι το καλύτερο για το μέλλον της παράταξής μας.

Θέλω να κερδίσω την θερμή υποστήριξή σας όχι για αυτά που έκανα, αλλά για αυτά που μπορώ να κάνω μαζί σας στο μέλλον για την Νέα Δημοκρατία. Ζητώ την εμπιστοσύνη σας με μία ισχυρή πολιτική δέσμευση και με καθαρούς στόχους για το πώς θα προχωρήσουμε μπροστά.

Δεσμεύτηκα ήδη απέναντί σας ότι αν εκλεγώ Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, το Κόμμα θα εμπεδώσει την φυσιογνωμία ενός μεγάλου σύγχρονου κεντροδεξιού ευρωπαϊκού κόμματος με σύγχρονες αντιλήψεις, ανοικτό σε νέα ρεύματα σκέψης, με πρόγραμμα και θέσεις που θα δίνουν απαντήσεις στα σύγχρονα προβλήματα.

Δεσμεύτηκα απέναντί σας ότι θα προχωρήσω σε βαθιά ανανέωση, σε πρόσωπα και νοοτροπίες, ότι θα αναδείξουμε μία νέα γενιά στελεχών που μπορούν να αλλάξουν την εικόνα του Κόμματός μας.

Δεσμεύτηκα ότι θα κάνουμε αποτελεσματική αντιπολίτευση. Ξέρω να δίνω μάχες, ξέρω να κερδίζω μάχες. Και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι το ΠΑ.ΣΟ.Κ. θα νιώσει δυνατά την ανάσα μας.

Δεσμεύτηκα για ένα ανοικτό κόμμα χωρίς αποκλεισμούς. Και νομίζω ότι είναι φως φανάρι, φίλες και φίλοι, από τους ανθρώπους οι οποίοι δείχνουν την εμπιστοσύνη τους ότι μιλάμε για το μεγάλο πολυσυλλεκτικό Κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, το Κόμμα που χωράει όλους, που εκπροσωπεί όλες τις τάσεις της παράταξής μας.

Μπροστά μου δεν υπάρχουν ομάδες. Υπάρχουν μόνο Νεοδημοκράτες, Νεοδημοκράτες μαχόμενοι για τις ιδέες, τις αρχές, τις αξίες της παράταξής μας.

Ήδη κατέθεσα τις προτάσεις μου για τις καταστατικές αλλαγές στο Κόμμα. Προτείνω Πρόεδρο με θητεία, δημοκρατική εκλογή όλων των οργάνων, ενεργό ρόλο στα μέλη για την επιλογή των βουλευτών και εκπροσώπων της Αυτοδιοίκησης, νέα δομή στην περιφερειακή οργάνωση, συμβούλιο δεοντολογίας για να μην παρακολουθούμε μερικά από τα φαινόμενα που παρακολουθήσαμε τις τελευταίες εποχές. Μέτρα για το εκλεγμένο συμβούλιο δεοντολογίας. Μέτρα για την ενίσχυση της διαφάνειας στο δικό μας Κόμμα, διότι μόνο έτσι μπορούμε να ανακτήσουμε ξανά το χαμένο ηθικό πλεονέκτημα.

Δεσμεύτηκα όμως και για κάτι που δεν σχετίζεται με καταστατικές διατάξεις αλλά με ουσιαστική αλλαγή νοοτροπίας. Και αυτό έχει να κάνει με την ουσιαστική διαβούλευση του Κόμματος με την κοινωνία και με την δική μας εσωτερική λειτουργία, που συμφωνούμε νομίζω όλοι ότι πρέπει να αλλάξει.

Τα όργανά μας πρέπει να είναι ζωντανά όργανα, φίλες και φίλοι, να συνεδριάζουν τακτικά, να συνθέτουν απόψεις. Πρέπει να ακούσουμε τόσο τους πολίτες, που μας έκριναν σκληρά, όσο και τα στελέχη μας τα οποία πρέπει να αισθάνονται ενεργά και χρήσιμα στην προσπάθειά τους.

Φίλες και φίλοι, δεν αρκούν, όμως, μόνο οι οργανωτικές αλλαγές. Η μεγάλη πρόκληση που έχουμε μπροστά μας είναι η μάχη των ιδεών. Σε αυτή πρέπει να επικρατήσουμε.

Η Νέα Δημοκρατία από την ιδρυτική της διακήρυξη του Κωνσταντίνου Καραμανλή έχει καθαρό ιδεολογικό στίγμα, τον σύγχρονο φιλελευθερισμό, τον κοινωνικό φιλελευθερισμό, αυτόν που συνδυάζει αρμονικά και ισόρροπα τη δυναμική της ανοιχτής κοινωνίας, της ελεύθερης οικονομίας, ενός ισχυρού και αποτελεσματικού κοινωνικού κράτους που παρέχει ένα δίχτυ προστασίας για τους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη.

Αυτό είναι ξεκάθαρο και αυτό είναι το κυρίαρχο ρεύμα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Δεν έχουμε εμείς ανάγκη να αναζητήσουμε τον δεύτερο ή τον τρίτο δρόμο, όπως κάνουν οι σοσιαλιστές εδώ και στην Ευρώπη.

Εμείς όμως έχουμε ανάγκη να υπερασπιστούμε τις θέσεις μας, να δώσουμε μάχη για να ενισχύσουμε την επιρροή και την απήχησή μας στην κοινωνία, δεν είναι υπόθεση εσωτερικών αντιπαραθέσεων, είναι μία πολιτική μάχη ιδεών με τους απέναντι και αυτή θα είναι κρίσιμη για την αναγέννηση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί η Νέα Δημοκρατία όντως πρέπει να αλλάξει σε όλους τους τομείς, σε πρόσωπα, σε προτάσεις, σε ιδέες και πάνω απ’ όλα πρέπει να γίνουμε πιο τολμηροί.

Χρειαζόμαστε μία νέα γλώσσα, νέους κώδικες για να αποκαταστήσουμε την επικοινωνία με εκείνους που μας γύρισαν την πλάτη, ιδιαίτερα τους νέους. Χάσαμε μία εκλογή, δεν επιτρέπεται να χάσουμε μία γενιά. Όσες φορές η Νέα Δημοκρατία περιχαρακώθηκε και γύριζε φοβικά γύρω από τον άξονά της έδινε την εικόνα ενός ξεπερασμένου κόμματος και έχανε τις εκλογές.

Όσες φορές μίλησε με σύγχρονο τρόπο, όποτε μίλησε πολιτικά, όποτε ανέδειξε νέα πρόσωπα και έβγαλε τη θετική αύρα της πέτυχε τους στόχους της. Αυτό πρέπει να κάνουμε και σήμερα. Η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί και δεν πρέπει να αυτοπεριοριστεί σε Κόμμα του πολιτικού περιθωρίου.

Πρέπει να διευρύνουμε την απήχησή μας και προς τα δεξιά και προς το κέντρο διότι εκεί πρωτίστως χαθήκανε οι εκλογές. Πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά. Η λύση στα σημερινά προβλήματα της Νέας Δημοκρατίας και της χώρας δεν μπορεί να αναζητούνται την δεκαετία του ’80 ή του ’90.

Ήμουν και εγώ σε εκείνους τους αγώνες νοσταλγώ καμιά φορά με τον ίδιο ρομαντισμό και το πάθος εκείνης της εποχής, αλλά δεν βρίσκεται εκεί η λύση των σημερινών μας προβλημάτων. Οι Νεοδημοκράτες δεν θα νιώσουν ξανά περήφανοι με κορώνες και ξύλινα λόγια αλλά όταν το Κόμμα τους γίνει σύγχρονο, δυνατό, αξιόπιστο, όταν πείσει ότι μπορεί να ξανακερδίσει εκλογές. Αυτός θα είναι ο δικός μου βασικός στόχος να γίνουμε ξανά σύντομα η κυρίαρχη πολιτική δύναμη του τόπου και αυτό θα το πετύχουμε με καθαρό λόγο, με σύγχρονες θέσεις για την οικονομία, την παιδεία, την ασφάλεια, την εργασία, το περιβάλλον, θέσεις που θα εξειδικεύσω στην πορεία προς την εκλογή του αρχηγού.

Μένοντας όμως πάντα σταθεροί στη γραμμή της υπευθυνότητας και της ειλικρίνειας, σταθερά απέναντι στον λαϊκισμό και τη δημαγωγία, όπως έκανε πάντα αυτή η παράταξη από την εποχή του ιδρυτή της του Κωνσταντίνου Καραμανλή, έτσι θα κινηθούμε αγαπητοί φίλοι και με αυτή τη δέσμευση ζητώ τη στήριξή σας.

Αγαπητοί φίλοι έχουμε μπροστά μας το συνέδριο του Κόμματος σε ένα περίπου μήνα και την εκλογή Προέδρου. Το συνέδριο της 7ης Νοεμβρίου πρέπει να γίνει συνέδριο διαλόγου. Αυτή τη στιγμή που έχει αλλάξει η ημερήσια διάταξη του συνεδρίου είναι επιβεβλημένο να γίνει ανοιχτή συζήτηση, να ακουστούν οι απόψεις και οι θέσεις των συνέδρων απ’ όλη την Ελλάδα, να ακουστούν οι εκπρόσωποι της βάσης.

Για αυτό πράγματι και εγώ προτείνω να γίνει διήμερο το συνέδριο με πλατιά συμμετοχή όλων των συνέδρων, να μιλήσουμε για την πορεία της Νέας Δημοκρατίας και για το μέλλον της Νέας Δημοκρατίας σε μία δημοκρατική διαδικασία που θα μας κάνει όλους περήφανους.

Φίλες και φίλοι πρέπει επιτέλους να μιλήσουμε πολιτικά. Η συζήτηση για τη διαδικασία έχει κουράσει, έχει πλήξει την εικόνα μας, έχει δυσαρεστήσει τους οπαδούς μας. Σε όλες τις συζητήσεις μετά την 4η Οκτωβρίου έδειξα κάθε δυνατή διάθεση συνεννόησης, ποτέ δεν επέμεινα πεισματικά σε διαδικασίες προκειμένου να εξασφαλιστεί ευρεία συναίνεση απ’ όλους και αυτό θα κάνω και σήμερα.

Θέλω να είμαι απολύτως ξεκάθαρη ότι δεν είμαι εδώ για να παίξω τις κουμπάρες με τις διαδικασίες, δεν μου αρέσει αυτό το παιχνίδι, είμαι εδώ γιατί μοιράζομαι μαζί σας ένα αίσθημα ευθύνης απέναντι στην παράταξη και την χώρα, είμαι εδώ για να προβάλλω την πρότασή μου για το μέλλον της Νέας Δημοκρατίας και να είμαι παρούσα σε όποια διαδικασία και να επιλεγεί.

Τώρα υπάρχει μία συμφωνία, ένα πλαίσιο αλλαγών στη διαδικασία εκλογής αρχηγού το οποίο έχουμε συνυπογράψει οι τέσσερις υποψήφιοι για την Προεδρία. Μία συμφωνία η οποία λογικά μας δεσμεύει, η οποία προβλέπει ότι ψηφίζουν όσοι θέλουν να γίνουν μέλη της Νέας Δημοκρατίας μέχρι την τελευταία ώρα, χωρίς δεσμεύσεις, χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Πέραν του διαδικαστικού όμως υπάρχει σε αυτή την πρόταση και μία ουσιαστική πολιτική ευκαιρία. Το Κόμμα μπορεί με αυτό τον ανοιχτό και δυναμικό τρόπο να βρεθεί με ένα νέο αρχείο ενεργών μελών τα οποία νοιάζονται και ενδιαφέρονται για την παράταξη και τη Νέα Δημοκρατία.

Η διαδικασία με την οποία θα εκλέξουμε αυτή τη φορά τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, είναι βέβαιο, ελέχθη και νωρίτερα, είναι σημαντικό κεφάλαιο για την παράταξή μας. Είναι μία διαδικασία που όταν κάποτε πριν από 10 χρόνια είχε προταθεί δεν ήταν ώριμη ούτε η Νέα Δημοκρατία ούτε η κοινωνία.

Σήμερα όμως είμαστε και πρέπει αυτή τη διαδικασία να την περιφρουρήσουμε όλοι, να την στηρίξουμε όλοι, να επιδιώξουμε όλοι την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή των πολιτών. Όσοι περισσότεροι προσέλθουν και ψηφίσουν τόσο μεγαλύτερη δύναμη είναι για το Κόμμα μας, για τη Νέα Δημοκρατία.

Αν τώρα θέλουμε να δώσουμε τις όποιες διασταλτικές ερμηνείες ας εξετάσει η οργανωτική επιτροπή όποια φόρμουλα θέλει, ουσιαστικά όμως δεν πρέπει να επιτρέψουν να ευτελιστεί αυτή η διαδικασία, φίλες και φίλοι. Δυνατό κόμμα σημαίνει πάνω από όλα κόμμα αρχών και θεσμών. Και η ύψιστη αρχή στη δημοκρατία είναι ότι τα δικαιώματα πάνε παράλληλα με τις υποχρεώσεις.

Φίλες και φίλοι, σας μίλησα με ειλικρίνεια για την επόμενη μέρα της Νέας Δημοκρατίας. Το στίγμα που θέλω να δώσω στο κόμμα μας και τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνω. Το ξέρω ότι ο δρόμος είναι δύσκολος, αλλά οι δύσκολες μάχες δεν με φόβισαν ποτέ.

Για αυτό και σήμερα είμαι έτοιμη να μπω μπροστά στον αγώνα για την αναγέννηση της Νέας Δημοκρατίας. Έχω πίστη σε αυτή την παράταξη. Ξέρω τις αστείρευτες δυνάμεις της. Ξέρω τη δύναμη των εκατομμυρίων πολιτών που προσβλέπουν σε εμάς και έχω εμπιστοσύνη σε όλους εσάς, στα πολλά δοκιμασμένα στελέχη αυτής της μεγάλης παράταξης.

Επαναλαμβάνω, δεν ζητώ λευκή επιταγή. Αναλαμβάνω συγκεκριμένες δεσμεύσεις για το πολιτικό στίγμα και την οργανωτική δομή του κόμματος. Σας ζητώ να με εμπιστευθείτε και με την καρδιά σας και με το μυαλό σας. Γιατί μαζί μπορούμε να βάλουμε ξανά ως κυρίαρχη πολιτική δύναμη στον τόπο τη Νέα Δημοκρατία. Να ξανακάνουμε το κόμμα μας μεγάλο και δυνατό. Το κόμμα του 43, 45, 48%. Να κάνουμε ξανά τους οπαδούς μας περήφανους. Να μπαίνουν οι Νεοδημοκράτες στα καφενεία με ψηλά το κεφάλι.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Ομιλία κ.Αντώνη Σαμαρά στην Κεντρική Επιτροπή της Ν.Δ.

Κύριε Πρόεδρε, φίλες και φίλοι, ευχαριστώ για το τιμητικό αυτό βήμα που μου παρέχει η κεντρική μας επιτροπή. Θα είμαι σύντομος και σαφής και κυρίως επί του θέματος για το οποίο έχουμε κληθεί.

Αν υπάρχει κάτι που χρειάζεται σήμερα ο προβληματισμένος οπαδός της Νέας Δημοκρατίας είναι ένα ευκρινές δικό μας μήνυμα, μια ειλικρινής μας πρόταση για την επανασυσπείρωσή του στην οργάνωση χωρίς στοιχεία σκοπιμότητας. Παρά μόνο με στόχο την ενότητα όλων μας κάτω από το σύμβολο, το ιδεόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας.

Μιλάω για ένα αναγκαίο άλμα εμπιστοσύνης. Για μια πολιτική χειρονομία έντιμης αλληλεγγύης. Ταυτόχρονα με την προσφορά ενός δικαιώματος το να αποφασίζει το κάθε μέλος για την κορυφαία επιλογή της ηγεσίας του. Δίνουμε έτσι στη βάση μας αυτό που από χρόνια της χρωστάμε. Άποψη. Έκφραση άποψης άμεσης και καταλυτικής.

Σε αυτή τη δύσκολη ώρα αυτό το δικαίωμα μπορεί να γίνει κίνητρο επανένταξης. Μπορεί ακόμα να γίνει αφετηρία ενός νέου σύγχρονου μοντέλου οργάνωσης όπου τα μέλη θα έχουν πολύ ισχυρότερο ρόλο από ότι είχαν μέχρι σήμερα.

Σταματώ εδώ. Το θέμα της κατάκτησης του δικαιώματος της ψήφου στη βάση. Και προχωρώ στο θέμα της διαδικασίας που θα ακολουθήσουμε.

Από την αρχή υποστήριξα ότι η εκλογή του νέου Προέδρου του κόμματος έπρεπε να γίνει με προσφυγή στα μέλη της βάσης, από όλα τα μέλη του κόμματος. Ακόμα και από εκείνα που θα εγγραφούν την ίδια μέρα της ψηφοφορίας.

Αυτό συμφωνήθηκε τελικά από όλους τους υποψηφίους και την οργανωτική επιτροπή, αυτό υπογράψαμε και εμένα η υπογραφή μου με δεσμεύει. Θεωρώ ότι έγινε μία μεγάλη επανάσταση δημοκρατικότητας στο κόμμα και μια διπλή νίκη. Ότι θα εκλέξει τον Πρόεδρο όλη η οργανωμένη βάση και ότι στην απόφαση αυτή φτάσαμε μετά από συμφωνία όλων.

Στη συνέχεια προτάθηκε να ψηφίσουν και οι φίλοι του κόμματος. Δήλωσα αμέσως ότι δεν έχω πρόβλημα να το δεχθώ και αυτό, αρκεί να συμφωνήσουν όλοι. Αρκεί δηλαδή να πάμε όλοι ενωμένοι.

Άκουσα και τον Δημήτρη, άκουσα και τη Ντόρα. Και θα ακούσω και τον Παναγιώτη. Σε ότι με αφορά εγώ δεσμεύομαι με αυτό που έχω προτείνει αρχικά, με αυτό που έχω υπογράψει με τους υπολοίπους και από εκεί και πέρα ότι νέο υπάρχει, εμπιστεύομαι απολύτως τη σοφία της οργανωτικής επιτροπής.

Προτιμώ βέβαια το θέμα να λυθεί άμεσα και συναινετικά. Αλλά πρέπει να λυθεί σήμερα γιατί κουράζουμε με τις ατέλειωτες ώρες για τη διαδικασία. Για να μπούμε στην ουσία, για να μιλήσουμε πολιτικά και για να δώσουμε την ευκαιρία σε χιλιάδες Νεοδημοκράτες και Νεοδημοκράτισσες να μας κρίνουν. Και σίγουρα για να απαντήσουμε πολιτικά στην επίθεση που ήδη ξεκίνησε το ΠΑΣΟΚ απέναντι στα νέα παιδιά χωρίς ευαισθησία, απέναντι στον φορολογούμενο, ιδίως εκείνον της μεσαίας τάξης, με τους επικείμενους νέους φόρους και απέναντι στον απλό πολίτη που ήδη γεύεται κομματικές συμπεριφορές από το χθες που τον οργίζουν και τον απογοητεύουν. Ας τελειώσουμε λοιπόν με τη διαδικασία.

Σε ότι με αφορά, το μεγάλο άλμα προς τα εμπρός έχει ήδη γίνει. Τα μέλη του Κόμματος θα έχουν λόγο στην εκλογή του νέου αρχηγού σε αυτό συνέβαλε ήδη η οργανωμένη βάση που το ζήτησε. Συνέβαλε ο ίδιος ο Κώστας ο Καραμανλής που υπήρξε καταλυτικός, γιατί με την παρέμβασή του ξεπεράστηκαν πολλά εμπόδια και άλλη μία φορά χρωστούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Πρόεδρο του Κόμματος για τη στάση του, συνέβαλε και η οργανωτική επιτροπή, την ευχαριστούμε, συνέβαλαν και όλοι οι υποψήφιοι, Πρόεδροι του Κόμματος, που συμφώνησαν και το υπέγραψαν.

Η μεγάλη για μένα δημοκρατική αυτή επανάσταση -γιατί περί επαναστάσεως πρόκειται- έγινε ήδη μέσα στη Νέα Δημοκρατία και έγινε συναινετικά. Το μόνο που ζητώ είναι να διατηρηθεί αυτό το κλίμα συναίνεσης ως το τέλος και να προχωρήσουμε. Να προφυλάξουμε την ενότητα που έχουμε ήδη κατοχυρώσει και να δώσουμε ένα μήνυμα αισιοδοξίας στη βάση που μας παρακολουθεί και μας κρίνει. Της το χρωστάμε.

Θα τελειώσω εδώ αλλά θα πω ότι η ανάκαμψη της παράταξης θα περάσει πιστεύω μέσα από την διεύρυνση και η διεύρυνση θα σηματοδοτήσει μία νέα αρχή υποχρεώσεων και δικαιωμάτων εναρμονισμένων με το ρόλο που οφείλει να διαδραματίσει η Νέα Δημοκρατία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, ρόλο ηγετικό, ρόλο πρωτοπορίας με λόγο νικηφόρο για να κάνουμε τη Νέα Δημοκρατία ελπίδα της Ελλάδας και πάλι, ώστε να φτιάξουμε μαζί την Ελλάδα της ελπίδας, όπως μας αρμόζει.

Ευχαριστώ πολύ.

Ομιλία κ.Παναγιώτη Ψωμιάδη στην Κεντρική Επιτροπή της Ν.Δ.

Πόνεσα και έκλαψα όπως πολλές και πολλοί από εσάς τον Κώστα Καραμανλή. Ήλπιζα σήμερα ότι θα σφίξει την καρδιά του και θα πει συνεχίζω μαζί με σας. Γιατί είναι αυτός που εκφράζει καλύτερα από τον οποιονδήποτε στη ΝΔ την ενότητα της παράταξής μας. Κάποιος σύνεδρος μπαίνοντας μου είπε σε ψηφίζω γιατί έχεις μέλλον. Γιατί σε σένα θα στηρίξουμε το μέλλον της παράταξης. Είσαι ο πιο μικρός απ’ όλους. Επειδή έμαθα να λέω καθαρές κουβέντες, σας λέω ότι είμαι ο πιο μεγάλος απ’ όλους! Μου άρεσαν πολλά από αυτά που άκουσα και πολλά από αυτά με κάλυψαν. Όπως ο κ. Σαμαράς, έτσι κι εγώ δεν θα σας κουράσω. Όμως παραξενεύομαι. Αυτά που ακούσαμε τα ωραία γιατί δεν τα εφαρμόσατε ως κυβέρνηση; Ο Καραμανλής έφταιγε; Εμείς οι περισσότεροι φταίγαμε; Καλά είναι τα μεγάλα λόγια, στην πράξη όμως; Εκεί διαφωνούμε. Τιμώ όλες και όλους. Υποκλίνομαι στην μικρή και μεγάλη προσφορά όλων σας, στον τόπο μας. Επιτρέψτε μου, ως φερόμενος υποψήφιος για πολλούς πολιτικούς και δημοσιογράφους αλλά και ως τέταρτος των σωματοφυλάκων, ξεχασμένος όμως όπως ο Ντ’ Αρτανιάν, να καταθέσω τις απόψεις και τις θέσεις μου και να δηλώσω παρών σ’ αυτό τον αγώνα. Είμαι παρών, είμαι πολύ σκληρό καρύδι για να πεθάνω πολιτικά, και θα πέσω κι εγώ πάνω στο νήμα. Τιμώ. Κ. Σιούφα, κι εγώ την υπογραφή μου. Όμως εγώ κλαίω σήμερα. Γιατί όλοι ανήκετε σε κάποιο πρόσωπο και καλά κάνετε. Αλλά μην ξεχνάτε ότι πάνω από τα πρόσωπα είναι η ΝΔ. Πάνω από το καταστατικό είναι οι άνθρωποι. Και το καταστατικό άνθρωποι το φτιάξανε. Μην μένουμε στα στενά όρια. Άκουσα «να μείνουμε σταθεροί στις αρχές και στους θεσμούς». Πόσες φορές καταστρατηγήθηκε το Καταστατικό; Να σας πω ένα παράδειγμα. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα έπρεπε να συνεδριάζει τρεις φορές στην Περιφέρεια κάθε χρόνο. Πείτε μου μία φορά που συνεδρίασε. Μην μένουμε λοιπόν στα στενά όρια. Από την αρχή λοιπόν θέτω το ερώτημα: Με ποια διαδικασία θα φτάσουμε στη διαδοχή του Προέδρου μας Κώστα Καραμανλή; Έχοντας γυρισμένη την πλάτη στην κοινωνία; Μήπως πρέπει να ξεφύγουμε από τα στενά κομματικά όρια; Μήπως πρέπει να μην συνεχίσουμε να είμαστε κολλημένοι στο βατήρα και να πάμε σε πιο ανοικτή και πιο δημοκρατική διαδικασία; Θα δυσαρεστηθούν, λένε κάποιοι, τα μέλη μας. Να είμαστε ειλικρινείς. Σήμερα θυμηθήκαμε τα μέλη μας; Γυρίσαμε ποτέ να δούμε την κομματική βάση; Τα μέλη μας; Τα παιδιά μας; Μας φταίει το ΠΑΣΟΚ για τα stage και για τους συμβασιούχους; Ειλικρινείς να είμαστε. Εμείς φταίμε. Τι κάναμε γι’ αυτό το δυναμικό κομμάτι της παράταξής μας; Θα σα πως τι κάναμε. Τους προδώσαμε. Τους κοροϊδέψαμε. Και δυστυχώς πρέπει να σας πω ότι αν πάμε με τη διαδικασία του Καταστατικού τότε μόλις το 1/3 θα έρθουν να ψηφίσουν. Αυτό εισπράττω εγώ. Ο Εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμανλής έλεγε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πολιτική παράταξη που ταυτίζει το έθνος με το λαό. Την πατρίδα με τους ανθρώπους. Την πολιτεία με τους πολίτες της. Τι είναι αυτό που θέλουν ορισμένοι; Να μείνουμε στάσιμοι; Πως θα φανεί ότι θέλουμε να κάνουμε την υπέρβαση; Πως θα έχει μεγαλύτερη αποδοχή από την κοινωνία, το πρόσωπο που θα ηγηθεί αύριο; Γιατί εμένα προσωπικά δεν με απασχολεί ποιο πρόσωπο θα εκλεγεί. Με ενδιαφέρει η ενότητα και πως θα φτάσουμε αύριο στην εξουσία. Θα πρέπει να τολμήσουμε να κάνουμε την ανατροπή, την επανάσταση. Να αφήσουμε τις σκοπιμότητες. Μόνο τότε θα βγούμε πιο δυνατοί. Στο κάτω – κάτω τη νίκη τη δίνουν οι φίλοι και όχι μόνο τα μέλη και πολλές φορές οι φίλοι είναι καλύτεροι από τα αδέρφια. Συνυπογράφω σχεδόν σε όλα ό,τι είπε ο Δ. Αβραμόπουλος όσον αφορά στο άρθρο 4. Κανένα πρόγραμμα, καμία ιδεολογία, καμιά πρόταση –διάβασα και με ικανοποίησαν κάποιες δηλώσεις και προτάσεις του κ. Μεϊμαράκη και του κ. Σπηλιωτόπουλου- δεν έχει σημασία, εάν γυρίσουμε αύριο πάλι την πλάτη στο λαό. Τι να τα κάνω όλα αυτά; Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Παρήγαμε έργο και δεν ξέραμε να το προβάλλουμε επικοινωνιακά. Και φυσικά θα πρέπει να μιλήσουμε κάποια στιγμή. Να μην κρύψουμε πάλι κάτω από το χαλί τις διαφωνίες μας, τις προτάσεις μας, γιατί θα τα ξαναβρούμε μπροστά μας, ως μεγαλύτερα προβλήματα. Είμαστε η παράταξη που εδραίωσε τη Δημοκρατία. Δεν έχουμε λοιπόν να φοβηθούμε τίποτε αν αγκαλιάσουμε την κοινωνία. Δεν στέκομαι απέναντι σας για να σφυρίζω αδιάφορα. Μην υποτιμάτε την παρουσία κανενός. Αντίθετα πρέπει να λέμε «Όλοι για έναν και ένας για όλους. Στο τέλος όλοι για την Ελλάδα. Μαζί με τους Έλληνες». Έξι χρόνια γυρίσαμε την πλάτη στον ελληνικό λαό. Θα πρέπει σήμερα να επιστρέψουμε στο λαό, την μόνη πηγή δύναμης στη Δημοκρατία. Μην αποκλείσουμε κανέναν. Για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε μία μεγάλη λαϊκή Κεντροδεξιά που να αγγίζει το κοινωνικό κέντρο και τις φιλελεύθερες δυνάμεις. Να εκλέξουμε αρχηγό από τη ψυχή της κοινωνίας όχι μόνο από κομματικούς μηχανισμούς και κομματικά στεγανά. Αν δεν γίνει αυτό, τότε σημειώστε το: μπαίνουμε σε μια βαθιά κρίση, μας περιμένουν κραδασμοί. Φοβάμαι το αύριο. Μακάρι να διαψευστώ. Πάντοτε μιλούσα καθαρά. Έλεγα τα πράγματα με το όνομά τους, απλά και σταράτα. Μπεσαλίδικα, όπως πολλές και πολλοί από εσάς. Να τα καταλαβαίνει ο κόσμος. Αυτούς που χρειαζόμαστε δίπλα μας. Χωρίς στρογγύλεμα, χωρίς περιτύλιγμα, χωρίς χαμόγελα. Δεν εισακούστηκα. Όμως δεν ήμουν εγώ μέρος του προβλήματος. Μέρος του προβλήματος είναι πολλοί σ’ αυτήν την αίθουσα. Εγώ ήμουν ο γραφικός, κατά πολλούς. Δυστυχώς άλλοι αποδείχθηκαν απυρόβλητοι, άκαπνοι, γραφικοί, ανίκανοι, τραγικοί! Και φέρανε τη ΝΔ σ’ αυτή την κατάσταση. Ας μην κρυβόμαστε επειδή υποστηρίζουμε τον α ή τον β. Για να μην μας ξαναγυρίσει ο ελληνικός λαός την πλάτη, θα πρέπει να βάλουμε τέλος στην αυτοϊκανοποίηση, τέλος στον ηδονισμό της αυτοεπιβεβαίωσης. Ας δώσουμε το μικρόφωνο ανοικτό στους ανώνυμους και τους πολλούς. Όχι στους λίγους. Αν θέλουμε να μείνουμε μέσα σ’ ένα κλειστό κλαμπ, τότε δεν χρειαζόμαστε ορισμένοι σ’ αυτή την αίθουσα, σ’ αυτήν την παράταξη. Τέλος, θέλω να κάνω μια ιδιαίτερη επισήμανση που πιστεύω ότι μας αγγίζει όλους. Όσο μπορούμε περισσότερες κάλπες, κ. Πρόεδρε. Σ’ αυτή την κορυφαία διαδικασία για τη Νέα Δημοκρατία, πρέπει να συμμετέχει και η Ομογένεια. Και στο συνέδριο και στις εκλογές. Να φροντίσει το κόμμα ώστε: Πρώτον, στο Συνέδριο να συμμετέχουν όλοι οι εκπρόσωποι των ομογενειακών οργανώσεων και Δεύτερον, στις εκλογές για την ανάδειξη του Προέδρου μας, να ψηφίσει όλη η Ομογένεια. Όχι μόνο της Ευρώπης αλλά και οι ομογενείς της Αυστραλίας, των Η.Π.Α. και του Καναδά. Δεν πρέπει να υποτιμάμε τις οργανώσεις της Διασποράς, διότι δεν αγωνίζονται μόνο για το κόμμα αλλά και για την Ελλάδα! Τους χρωστάμε δεν μας χρωστάνε τίποτα. Μην συνεχίσουμε να τους περιφρονούμε. Με τι πρόσωπο αύριο, κυρίες και κύριοι βουλευτές και πρώην υπουργοί, θα πάτε να τους συναντήσετε στα μέρη τους; Φίλες και φίλοι, Eίναι πλέον ώρα ευθύνης όλων μας. Είναι ώρα να σπάσουμε τις αλυσίδες, είναι ώρα να πέσουν οι μάσκες, είναι ώρα ΤΩΡΑ να μιλήσουμε στις ψυχές του λαού, των απλών ανθρώπων, των φίλων που μας στηρίζουν. Να αγγίξουμε και πάλι την κοινωνία και ενωμένοι να κάνουμε και πάλι μεγάλη και νικηφόρα τη Νέα Δημοκρατία! Μια Νέα Δημοκρατία με λαϊκή ταυτότητα!