Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2009

Θέματα Εκτάκτου Συνεδρίου

Με απόφαση του Προέδρου της Ν.Δ., κ. Κ. Καραμανλή, προσδιορίζονται τα θέματα του Συνεδρίου της 7ης Νοεμβρίου περί της διαδικασίας εκλογής Προέδρου.

Η απόφαση έχει ως εξής:

«Τροποποιώ την, με αρ. πρωτ. ΑΠ 9621/7-10-2009 Νο 215, απόφασή μου ως εξής:

1. Συγκαλώ, σύμφωνα με το άρθρο 39 του Καταστατικού του Κόμματος, Συνέδριο για την αναθεώρηση των διατάξεων του Καταστατικού ως προς την εκλογή Προέδρου του Κόμματος, ιδίως δε των διατάξεων των άρθρων 4,5,10,11,12,13 και 14, τα οποία αφορούν, εν γένει, τόσο τη σύνθεση του Εκλεκτορικού Σώματος, όσο και τη διαδικασία εκλογής Προέδρου, σύμφωνα και με την ομόφωνη απόφαση των υποψηφίων Προέδρων του Κόμματος για εκλογή του νέου Προέδρου από τα μέλη του Κόμματος.

α. Η σχετική εισήγηση ως προς την αναθεώρηση όλων των ως άνω διατάξεων ανατίθεται, κατά το Καταστατικό, στην Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, προς την οποία θα υποβληθεί σχετική ομόφωνη πρόταση όλων των υποψηφίων Προέδρων του Κόμματος. Την απόφαση αυτή, θα εισαγάγει στην Κεντρική Επιτροπή ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του έκτακτου Συνεδρίου.

β. Εφόσον το Συνέδριο της 7ης Νοεμβρίου αποφασίσει την αναθεώρηση όλων των ως άνω, περί εκλογής Προέδρου του Κόμματος, διατάξεων, η σχετική διαδικασία, σύμφωνα με τις αναθεωρημένες πλέον διατάξεις, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το βραδύτερο ως την 14η Δεκεμβρίου 2009.

2. Επιφυλάσσομαι, όπως είναι αυτονόητο, για την έκδοση συμπληρωματικής απόφασης, ανάλογα με τις εξελίξεις προπαρασκευής, οργάνωσης και άσκησης των αρμοδιοτήτων του Συνεδρίου».