Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2009

Ανακοίνωση Οργανωτικής Επιτροπής 27/10/2009

Ο Πρόεδρος κ. Δημήτρης Σιούφας και τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής του Εκτάκτου Συνεδρίου της 7ης Νοεμβρίου 2009, έκαναν την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Εν’ όψει της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας την 31η Οκτωβρίου, που θα συζητήσει και αποφασίσει για την τροποποίηση των άρθρων εκείνων του Καταστατικού του Κόμματος που αφορούν στα της εκλογής νέου Προέδρου, προκειμένου εν συνεχεία να τεθούν στην τελική έγκριση του Συνεδρίου της 7ης Νοεμβρίου, η Οργανωτική Επιτροπή ανακοινώνει το κείμενο της από 16 Οκτωβρίου συμφωνίας των τεσσάρων υποψηφίων για την Προεδρία του Κόμματος.

Η συμφωνία αυτή, που αποτέλεσε την προϋπόθεση και τη βάση της από 17 Οκτωβρίου τροποποιητικής απόφασης του Προέδρου του Κόμματος κ. Κώστα Καραμανλή για την αναθεώρηση του Καταστατικού, με σκοπό την εκλογή του νέου Προέδρου από τα μέλη του Κόμματος, είναι η εξής:

«Οι καταθέσαντες εμπροθέσμως και εγκύρως υποψηφιότητα για την Προεδρία του Κόμματος σύμφωνα με το Καταστατικό και τις σχετικές αποφάσεις της Οργανωτικής Επιτροπής,

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΩΜΙΑΔΗΣ

συναποφάσισαν και συναποδέχθηκαν ανεπιφυλάκτως τα εξής:

Να γίνει η εκλογή του Προέδρου του Κόμματος από τα μέλη του και άλλους πολίτες που επιθυμούν να καταστούν μέλη του.

Τούτο απαιτεί τροποποίηση του Καταστατικού.

Άρα απαιτείται προηγουμένως:

Τροποποίηση της εντολής του Προέδρου του Κόμματος για το έκτακτο Συνέδριο. Η τροποποίηση πρέπει να προβλέπει ότι το έκτακτο Συνέδριο έχει πλέον ως μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την τροποποίηση του Καταστατικού σύμφωνα με το άρθρο 39 και, ειδικότερα, των διατάξεων περί εκλογής Προέδρου του Κόμματος, ώστε να συμμετάσχουν τα μέλη του Κόμματος και οι πολίτες σε αυτήν, μετά από εισήγηση της Κεντρικής Επιτροπής η οποία θα συνέλθει μία περίπου εβδομάδα πριν το έκτακτο Συνέδριο της 7ης Νοεμβρίου με μοναδικό θέμα την ως άνω συγκεκριμένη τροποποίηση του Καταστατικού.

1. Τροποποιούνται ιδίως τα άρθρα 4, 5, 10, 11, 12, 13 και 14 του Καταστατικού τα οποία αφορούν, εν γένει, τόσο την σύνθεση του εκλεκτορικού σώματος όσο και την διαδικασία εκλογής Προέδρου. Οι υποψήφιοι Πρόεδροι, μετά την ανακήρυξή τους, ήτοι μετά την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2009, με ομόφωνη απόφασή τους θα υποβάλλουν πρόταση τροποποίησης των άνω άρθρων προς την Κεντρική Επιτροπή.

2. Η κατάρτιση του καταλόγου των συνέδρων του εκτάκτου Συνεδρίου θα γίνει με τον τρόπο που αποφάσισε ομόφωνα η Οργανωτική Επιτροπή, ύστερα από την εισήγηση των υπηρεσιών του Κόμματος.

3. Η ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου του Κόμματος, μετά την τροποποίηση του Καταστατικού, θα γίνει το αργότερο εντός μηνός από την ημέρα λήξης του έκτακτου Συνεδρίου, ως εξής:

α) Τα μέλη του Κόμματος και όσοι επιθυμούν να γίνουν μέλη, εγγράφονται, αδιακρίτως, εκ νέου και καταχωρίζονται αυτομάτως στη νέα Βάση μελών του Κόμματος με τη χρήση ειδικού on line συστήματος.

β) Όσοι εγγράφονται με τον τρόπο που ορίζεται ανωτέρω ψηφίζουν την ίδια στιγμή και με τη χρησιμοποίηση του ιδίου συστήματος, ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής που επέβλεψε την εγγραφή τους, με την επίδειξη Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή Διπλώματος Οδήγησης.

γ) Η ψηφοφορία θα γίνει με κάλπη και με τόσα ψηφοδέλτια όσα και οι υποψήφιοι.

δ) Οι Εφορευτικές Επιτροπές ανά κάλπη συντίθενται από τον Πρόεδρο, ο οποίος μπορεί να είναι δικηγόρος ή συμβολαιογράφος και ορίζεται αρμοδίως από το Κόμμα και από μέλη – αντιπροσώπους όλων των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος ορίζει έναν, μόνον, εκπρόσωπο.

ε) Οι Εφορευτικές Επιτροπές εποπτεύονται, καθ’ όλη τη διαδικασία, από τη Νομαρχιακή Εφορευτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον Πρόεδρο της ΝΟΔΕ ως Πρόεδρο και, εάν κωλύεται, από τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα ή άλλο μέλος του Δ.Σ της ΝΟΔΕ και από δύο εκπροσώπους κάθε υποψηφίου ως μέλη. Την Νομαρχιακή Εφορευτική Επιτροπή συμπληρώνει, ως πρόσθετο μέλος, ο Πρόεδρος ή μέλος του Δ.Σ του οικείου δικηγορικού συλλόγου, που ορίζεται αρμοδίως από το Κόμμα.

στ) Χρέη Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής εκτελεί η Οργανωτική Επιτροπή του έκτακτου Συνεδρίου, την οποία επικουρούν εκπρόσωποι των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος μπορεί να ορίσει έναν, μόνον, εκπρόσωπο.

4. Εάν χρειαστεί επαναληπτική ψηφοφορία αυτή διεξάγεται κατ’ ανάλογη εφαρμογή των ανωτέρω, μεταξύ των δύο πρώτων σε αριθμό ψήφων υποψηφίων.

5. Λόγω της μεταβολής της όλης διαδικασίας εκλογής Προέδρου, μπορούν να υποβληθούν και νέες υποψηφιότητες έως την καταληκτική ημερομηνία της Πέμπτης 22-10-2009, συνοδευόμενες από πενήντα (50) υπογραφές συνέδρων, όπως ισχύει και για τους αρχικούς υποψηφίους».