Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2019

Ευχές από ΝΟ.Δ.Ε. Κεντρικού Τομέα Θεσσαλονίκης

Φυγή στην Aίγυπτο
 εικόνα κρητικής τέχνης δεύτερο μισό 15ου αι. , Μουσείο Μπενάκη
 «……. ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου φαίνεται κατ᾿ ὄναρ τῷ Ἰωσὴφ λέγων· ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ φεῦγε εἰς Αἴγυπτον, ….. Ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ νυκτὸς καὶ ἀνεχώρησεν εἰς Αἴγυπτον , ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ τοῦ Κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος· ἐξ Αἰγύπτου ἐκάλεσα τὸν υἱόν μου.» (Ματθ. 2,13 – 15)     
 Καλά Χριστούγεννα
 &
 Καλή και Ευλογημένη
Χρονιά 2020
 Τάσος Εμμανουηλίδης

Δικηγόρος
Πρόεδρος ΝΟ.Δ.Ε.
Κεντρικού Τομέα Θεσσαλονίκης
της Νέας Δημοκρατίας